28. sep. 2010 - 08:43Sturla Böðvarsson

Bréf mitt til þingmannanefndarinnar

Að undanförnu hafa bæði Mbl.is og Fréttablaðið birt glefsur úr svarbréfi mínu til Atla Gíslasonar formanns þingnefndarinnar sem fjallað hefur um skýrslu  Rannsóknarnefndar Alþingis. Bréf mitt er hluti þeirra þingskjala sem nefndin hefur birt. Vegna fyrirspurna til mín og athugasemda í bloggheimum tel ég rétt að birta bréfið í heild sinni hér á Pressunni þar sem ég hef skrifað undanfarin misseri. Bréfið fer hér á eftir eins og það var sent til þingsins.

----

Alþingi

Hr. alþingismaður Atli Gíslason
formaður þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
Alþingishúsinu við Austurvöll 

101 Reykjavík

Stykkishólmi, 1. júní 2010,

Með bréfi dagsettu 18. maí s.l. er undirrituðum gefinn kostur á að gera athugasemdir við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem  er til umfjöllunar í þingnefnd  í samræmi við ákvæði laga nr. 142/2008.

Í upphafi  vil ég, í ljósi stöðu minnar sem forseti Alþingis, þegar umrædd löggjöf var sett, gera grein fyrir eftirtöldum atriðum.  Allur undirbúningur við gerð frumvarps til laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, sem og  undirbúningur við skipun Rannsóknarnefndarinnar, var á mínu forræði og á mína ábyrgð sem þáverandi forseti Alþingis. Víðtækt samráð var haft við formenn stjórnmálaflokkanna sem þá sátu á Alþingi og alla fulltrúa í forsætisnefnd Alþingis, en forsætisnefnd samþykkti samhljóða tillögu mína um skipan nefndarinnar.  Varð full sátt í þinginu um þá löggjöf sem Rannsóknarnefndin vann síðan eftir og skýrslan byggir á. Það var mitt mat á sínum tíma að Alþingi ætti að hafa forgöngu um skipun rannsóknarnefndarinnar fremur en að ríkisstjórnin stæði fyrir rannsókn og gerð „hvítbókar“ um fall bankanna og tengda atburði. Því varð úr að forseti Alþingis yrði fyrsti flutningsmaður lagafrumvarps um rannsóknina og að forsætisnefnd skipaði rannsóknarnefndina. 

Í ljósi þessa aðdraganda málsins er það mér fagnaðarefni hversu rík sátt hefur skapast um starf Rannsóknarnefndarinnar. Eins og við var að búast hafa einhverjar  athugasemdir um  málsmeðferð, efni og form skýrslunnar  komið fram, en skýrslan er mikil að vöxtum, og er þess að vænta að þingnefndin taki þær athugasemdir til sérstakrar umfjöllunar og gæti þess að öll málsmeðferð verði vönduð og réttlát.

Það er auðvelt að vera vitur eftir á

Skýrsla rannsóknanefndar Alþingis fjallar um fordæmalausa atburði í íslensku viðskiptalífi og stjórnsýslu.

Í fyrsta kafla skýrslunnar  er undir kafli sem ber yfirskriftina „Horft til baka“ undir liðnum 1.8 á blaðsíðu 30.

Þar segir:

Stundum er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á. Aðstaðan er vissulega önnur þegar horft er til baka og tóm hefur gefist til að draga saman og vega og meta gögn og upplýsingar í ljósi þess sem síðar gerðist. Þetta á ekki síst við þegar um er að ræða afdrifaríkar ákvarðanir sem teknar hafa verið við erfiðar aðstæður í kapphlaupi við tímann. Víst er að engin mannanna verk eru fullkomin. Öll erum við í þeirri stöðu að geta séð betur eftir á hvernig rétt hefði verið  að bregðast við  þegar afleiðingar slíkra ákvarðana  eru fram komnar. Við rannsókn eins og þá sem rannsóknarnefnd Alþingis er ætlað að sinna skiptir hinsvegar miklu að upplýsingar sem birtar eru og ályktanir sem af þeim eru dregnar taki sanngjarnt og eðlilegt  tillit til þess hverjar voru aðstæður á hverjum tíma og hvað þeir sem að ákvörðunum komu eða sýndu af sér athafnaleysi þekktu til aðstæðna og fyrirliggjandi upplýsinga. Til að gæta sanngirni verður að hafa þetta í huga varðandi efnistök í skýrslunni  og þegar sú gagnrýni, sem þar kemur fram, er lesin.

Undirritaður tekur undir hvert orð sem þarna er skrifað og væntir þess að þingnefndin hafi þessi varnaðarorð til hliðsjónar þegar ályktanir eru dregnar af þeim einstöku atburðum sem skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis gerir grein fyrir.

Aðild samgönguráðherra

Tilefni þess að þingnefndin gefur undirrituðum færi á að senda inn athugasemdir er væntanlega seta í ríkisstjórn sem samgönguráðherra frá vordögum 1999 til 2007.

Á þessu tímabili urðu meiri breytingar á íslensku samfélagi á öllum sviðum en orðið  hafa í annann tíma frá stofnun lýðveldisins. Þar má nefna mikla uppbyggingu í skólakerfinu með fjölgun framhaldsskóla og háskólastofnana, efling stofnana í heilbrigðis og félagsþjónustu, stórbætt samgöngukerfi og uppbyggingu í atvinnulífinu sem hefur skapað þúsundir atvinnutækifæra fyrir vel menntað fólk á öllum sviðum.  Mest af þeirri framþróun og uppbyggingu stendur og mun nýtast komandi kynslóðum bæði beint og óbeint þrátt fyrir þann stór skaða sem hefur orðið á samfélaginu við hrun bankanna.

Allar ákvarðanir sem teknar voru í samgönguráðuneytinu umrætt tímabil vörðuðu  þá málaflokka sem lögum samkvæmt eru á vettvangi þess ráðuneytis.  Þar er um að ræða málaflokka sem tengjast verkefnum þeirra stofnana sem undir ráðuneytið heyra. Þar má nefna alla málaflokka sem varða vegagerð, flugvelli og flugumsjón, vita og hafnamál, umferðaröryggismál, öryggismál sjófarenda, flugöryggismál. Þessi mál eru öll njörvuð niður í samgönguáætlun sem er samþykkta af Alþingi. Þá er að nefna  fjarskiptamál og ferðamál sem  eru skýrt skilgreind í lögum og í fjarskiptaáætlun og ferðamálaáætlun. Þá er vert að nefna Ferðamálasjóð sem var rekinn í tengslum við Ferðamálaráð, en var lagður niður á tímabilinu og samið við lánastofnun um innheimtu eigna sjóðsins í samstarfi við einkavæðingarnefnd og fjármálaráðuneytið.

Tekjur til framkvæmda á sviði samgöngumála voru fjármagnaðar annars vegar af mörkuðum lögbundnum tekjustofnum og hins vegar beinum framlögum af fjárlögum. Ekki var um það að ræða að samgöngumannvirki væru fjármögnuð með stórauknu lánsfjár framboði,  sem hefði þar með ýtt undir skuldir ríkisins og aukið eftirspurn á lánsfjármarkaði og valdið enn frekari þenslu.

Á þessu tímabili voru framkvæmdir í samgöngumálum verulegar, en þær voru jafnframt sveiflukenndar frá einu ári til annars vegna þess að framlög til þeirra voru skorin niður þegar þensla í efnahagskerfinu ógnaði markmiðum stjórnvalda í efnahagsmálum. Vert er að minna á að stjórnarandstaðan gerði miklar athugasemdir þegar ríkisstjórnin  taldi  að lækka ætti ríkisútgjöld til  samgöngumála og liggur fyrir að mikill vilji var til þess í öllum flokkum að auka framlög til samgöngumála en staða efnahagsmála varð þar að ráða för því ekki voru margar aðrar fjárfrekar framkvæmdir á vegum ríkisins. Ef tekjur ríkisins  hefðu verið auknar og notaðar til framkvæmda hefði það aukið á þensluna og var ekki á bætandi.

Verkefni og skyldur  ráðuneytisins voru því ekki tengd fjármálastofnunum sem skýrslan fjallar um né heldur þeim eftirlitsstofnunum sem fóru með eftirlit með fjármálastofnunum og fjármálagjörningum.

Þann tíma sem undirritaður sat í ríkisstjórn voru ekki kynntar þar upplýsingar sem gátu bent til þess að bankarnir væru svo illa reknir að ógnað gæti efnahag þjóðarinnar eins og komið hefur í ljós. Ákvarðanir í ríkisfjármálum á vettvangi samgöngumála  voru m.a. byggðar á þjóðahagsáætlun sem var mikilvægur hluti þeirra gagna sem fjárlög hverju sinni voru grundvölluð á. Hið almenna mat á aðstæðum í efnahagsmálum sem hver ráðherra þurfti að taka afstöðu til  var ekki síst byggt á mati lánshæfisfyrirtækja á bönkunum og ríkissjóð. Álit alþjóðlegra matsfyrirtækja gaf ekki tilefni til að ætla að sú ógn stafaði af bönkunum sem síðar reyndist raunin.

Niðurstaða  undirritaðs er sú að ekkert komi fram í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis sem gefi tilefni til frekari skýringa af hálfu undirritaðs.

Mat á stöðunni í lok kjörtímabilsins 2003-2007

Þegar litið er yfir stöðu mála í upphafi kjörtímabilsins efir kosningarnar vorið 2007 blasir við að það var mat ríkisstjórnar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks að staða þjóðarbúsins væri svo sterk að óhætt væri af þeirri ástæðu að draga úr veiðum á helsta nytjastofni okkar og draga þar með saman tekjur þjóðarbúsins. Á þessum tíma var talið rétt og eðlilegt að draga úr veiðum til þess að styrkja fiskistofnana þegar þjóðin hefði efni á því. Þessi ákvörðun var mjög umdeild. Jafnframt voru ríkisútgjöld aukin verulega við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2008. Þessar ákvarðanir báru ekki merki þess að hinir nýju ráðherrar Samfylkingarinnar í ríkisstjórninni  teldu stöðuna veika eftir sextán ára stjórnarsetu Sjálfstæðisflokksins. Öðru nær. Þess í stað bentu þessar  ákvarðanir eindregið til þess að stjórnvöld hefðu trú á að efnahagsstaðan væri sterk og bankakerfið mundi rétta úr kútnum. Að öðrum kosti hefði ríkisstjórnin sem tók við af þeirri sem undirritaður sat í hlotið að bregðast hart við strax þegar hún tók við. Stjórnkerfið allt virtist grandalaust allt fram á árið 2008 þegar bankarnir hrundu eins og spilaborg.

Eftirlitshlutverk Alþingis

Af skýrslu Rannsóknarnefndarinnar má ljóst vera að styrkja þarf enn frekar eftirlitshlutverk Alþingis. Vert er að minna á að á 135. löggjafarþingi beitti undirritaður sér fyrir því, sem forseti Alþingis, að lögum var breytt í þeim tilgangi  að tryggja stöðu þingsins við að halda úti öflugra eftirliti með framkvæmdavaldinu og stofnunum þess. Að tillögu undirritaðs samþykkti forsætisnefnd Alþingis skipun vinnuhóps þriggja  lögfræðinga þeirra Bryndísar Hlöðversdóttur, Andra Árnasonar og Ragnhildar Helgadóttur og var þeim ætlaða að skilgreina og gera tillögur til úrbóta varðandi  eftirlitshlutverk   þingsins. Skilaði vinnuhópurinn viðamikilli  skýrslu og tillögum  um „Eftirlit Alþingis með framkvæmdavaldinu“ sem vonandi verður höfð til hliðsjónar við enn frekari breytingar á eftirlits hlutverki þingsins.

Helstu lagabreytingar sem gerðar voru á 135. þingi og vörðuðu þingið og eftirlitshlutverk þess voru sem hér segir:

1. Reglulegur þingtími var lengdur í þeim tilgangi að efla starf þingsins og styrkja eftirlitshlutverk þess. Með því að hafa þingfundi í september gafst tækifæri til þess að kalla eftir upplýsingum frá ráðuneytum og stofnunum og bera upp fyrirspurnir til ráðherra og formanna þingnenda vegna mikilvægra  mála.

2. Nefndir þingsins voru efldar með fjölgun sérfræðinga og starfsaðstaða nefndanna bætt og eftirlit með störfum ráðherra auðveldað. Sérstök áhersla var lögð á að bæta starfsaðstöðu stjórnarandstöðu þingmanna.

3. Ráðherrum var gert að mæta fyrir þingnefndir og kynna þau mál sem þeir hygðust að flytja á yfirstandandi þingi.

4. Nefndarfundir voru opnaðir fjölmiðlum í þeim tilgangi að auka aðhald með upplýsingagjöf til almennings.

5. Fyrirspurnar tímum í þinginu fjölgað og umræðutími var afmarkaður skýrar í þeim tilgangi að gera umræður markvissari og til þess að nýta tíma þingsins betur.

6. Formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu fengu aðstoðarmenn sem og þingmenn í landsbyggðarkjördæmunum þremur.

Þessar breytingar á þingsköpum og þingeftirliti er rifjað hér upp til þess að minna á nauðsyn þess að tryggja þingeftirlitið. Ber að harma ef þingið hefur verið veikt aftur með  vanhugsuðum breytingum.

Öllum má ljóst vera að þjóð og þing þarf að læra af þeim mistökum sem hafa verið gerð og birtast í skýrslunni.  Undirritaður hvetur þingmenn til þess að standa fast við bakið á forseta Alþingis í því að styrkja stöðu þingsins hverju sinni og stuðla að því að reglur samfélagsins auðveldi endurreisnina og hvetji til framtaks og framfara. Þjóðin þarfnast uppbyggilegra aðgerða. Þess ber að gæta að orka þings og þjóðar fari ekki öll í upprifjun mistaka og leit að sökudólgum. Öll Þjóðin var meira og minna þáttakandi í þeim leiðangri sem farinn var á fölskum forsendum þeirra sem virðast hafa farið offari og metið ranglega getu sína og þjóðarinnar til að takast á við það verkefni að byggja hér upp alþjóðlega fjármálamiðstöð.  Því fór sem fór.

Virðingarfyllst,

 

Sturla  Böðvarsson 
17.mar. 2017 - 11:14 Sturla Böðvarsson

Í þágu hverra er höfuðborginni okkar stjórnað?

Enn hefur verið birt mynd af borgarstjóranum í Reykjavík undirrita samning sem stríðir gegn hagsmunum okkar sem búum utan borgarinnar.
11.des. 2016 - 09:58 Sturla Böðvarsson

Katrín og Bjarni taki við stjórn landsins

Eftir kosningarnar 2007 átti ég von á því að Sjálfstæðisflokkurinn myndaði ríkisstjórn með Vinstri grænum. Ég varð þess var að formaður Sjálfstæðisflokksins og formaður Vinstri grænna áttu í einhverjum samtölum í aðdraganda kosninganna sem vörðuðu m.a. afgreiðslu Samgönguáætlunar.
09.júl. 2016 - 12:37 Sturla Böðvarsson

Hvernig er Ísland kynnt erlendis í dag?

Það er vissulega ánægulegt hversu margir erlendir ferðamenn koma til landsins. Stykkishólmur er meðal þeirra staða sem taka á móti þessum vaxandi hópi ferðamanna enda hefur bærinn uppá margt að bjóða sem ferðamen leita eftir að kynnast og upplifa. Gestir okkar sækja í söfnin, skoða gömlu uppgerðu húsin, fara í siglingar um eyjasund og með Breiðafjarðarferjunni Baldri, fara í ferðir um þjóðgarðinn Snæfellsjökul, sækja tónleika, njóta þjónustu góðra veitingastaða, hótela, gistiheimila og tjaldsvæðis.  
22.nóv. 2014 - 13:23 Sturla Böðvarsson

Leggjumst á árar og bætum samfélagið

Ég tel mig þekkja samfélagið vel og þörfina fyrir öflug og jákvæð vinnubrögð við stjórn landsins. Þegar ég sá viðbrögð stjórnmálamanna og fjölmiðlamanna við afsögn innanríkisráðherra fékk ég það staðfest sem ég raunar taldi mig vita að hatrið sem er ræktað í samfélaginu er skaðlegt þjóðarmein.
09.apr. 2014 - 16:33 Sturla Böðvarsson

Framganga Rússa

Júlía Tímósjenkó fyrrverandi forsætisráðherra Úkraínu skrifar merkilega grein í Morgunblaðið í gær 8.apríl. Hún er nýlega sloppin úr fangelsi. Hún var dæmd til fangelsisvistar eftir að hafa verið forsætisráðherra um tíma.
24.mar. 2014 - 11:07 Sturla Böðvarsson

Komast framkvæmdir við Sundabraut aftur á dagskrá?

Árið 2003 lagði ég fram sem samgönguráðherra  og fékk samþykkta fyrstu samgönguáætlunina þar sem allir þætti framkvæmda við samgöngukerfið voru settir saman í eina áætlun. Þar var um að ræða  hafnarmannvirki, vegagerð og framkvæmdir við flugvelli auk rekstrar og öryggisaðgerða. Þessi áætlunargerð var nýmæli, en hún byggði á  lögum, sem samþykkt voru á Alþingi árið 2002 og voru liður í breyttu vinnulagi í samgöngumálum.
24.jan. 2014 - 17:55 Sturla Böðvarsson

Miklir möguleikar til framtaks og fjárfestinga á Snæfellsnesi

Íbúar fárra landshluta á Íslandi eru betur í sveit settir en íbúar á Snæfellsnesi. Þar er byggðin í mikilli nálægð við gjöful fiskimið, þar eru góðar hafnir og góð tenging samgönguæða við stærsta markaðssvæði landsins.
17.des. 2013 - 21:41 Sturla Böðvarsson

Reitir fasteignafélag gerir atlögu að innanlandsfluginu á Reykjavíkurflugvelli

Morgunblaðið færir þær fréttir í dag að á næsta leyti sé „háhraða lest“ sem er ætlað að taka við þeirri  miklu fjölgun farþega sem flytja þarf til og frá Keflavíkurflugvelli inn á höfuðborgarsvæðið.
02.des. 2013 - 16:02 Sturla Böðvarsson

Bókin Ár drekans er kennslubók í plotti og pólitískum undirmálum

Ég var að ljúka við að lesa „Ár drekans“ sem er pólitísk endurminningabók Össurar Skarphéðinssonar fyrrum ráðherra og fyrsta formanns Samfylkingarinnar.
28.okt. 2013 - 11:11 Sturla Böðvarsson

Sæstrengur og hryðjuverkalögin

Samkvæmt fréttum frá Bretlandi er forseti Íslands væntanlegur þangað til fundar um lagningu raforkustrengs frá Íslandi. Það væri fróðlegt að vita hvaða orkuver eigi að byggja til þess að framleiða orkuna sem á að tryggja almenningi í Bretlandi örugga og umhverfisvæna orku. Og væntanlega á sú orka að vera hagfelldari en sú sem verður í boði þar í framtíðinni.
16.sep. 2013 - 10:10 Sturla Böðvarsson

Endurbyggingu Reykjavíkurflugvallar lauk árið 2002

Föstudaginn 1. nóvember árið 2002 var opnunarhátíð í tilefni af því að endurbyggingu Reykjavíkurflugvallar var lokið. Við það tilefni flutti ég eftirfarandi ræðu sem ástæða er til að rifja upp nú þegar enn er deilt um flugvöllinn í Vatnsmýrinni.
02.feb. 2013 - 16:58 Sturla Böðvarsson

Er að vænta betri tíma í stjórnmálum á Íslandi?

Það hafa verið hörmulegir tímar í stjórnmálum frá því minnihlutastjórnin tók við 1. febrúar 2009.
16.des. 2012 - 10:16 Sturla Böðvarsson

Svavar Gestsson og Patrick Gervasoni

Sjálfsævisaga Svavars Gestssonar er komin út. Svo sem vænta mátti er bókin læsileg og vel  skrifuð. Ég geri ráð fyrir því að bæði samherjar Svavars sem og andstæðingar hans í stjórnmálum, sem þekkja vel til, telji sig hafa sitthvað að segja um gang mála og dóma Svavars um menn og málefni. Svavar hefur frá mörgu að segja af löngum ferli stjórnmálaafskipta. Hann dregur skemmtilega fram árin á Þjóðviljanum og hann rekur prýðilega raunasögu vinstrihreyfingarinnar á Íslandi. Ég ég hafði lúmskt gaman af að lesa þau skrif, ekki síst vegna þess að ég var nýbúinn að lesa þá stórmerkilegu bók Þórs Whiteheads, Sovét-Ísland Óskalandið. Þrátt fyrir að bókina skrifi fyrrum ritstjóri Þjóðviljans  er hún ærlega skrifuð, en ekki er við því að búast að sjálfstæðismenn skrifi undir alla hluti sem í bókinni birtast.
18.nóv. 2012 - 16:15 Sturla Böðvarsson

Illugi er hugsuður og pólitískur vígamaður

Illugi Gunnarsson alþingismaður Reykvíkinga hefur af mikilli einlægni sameinað stjórnmálaáhugann, hagfræðimenntun sína  og hina listrænu taug tónlistarinnar, sem hann fékk í vöggugjöf. Það er væntanlega skýringin á því að hann á svo marga stuðningsmenn og vini úr svo ólíkum áttum.
07.nóv. 2012 - 21:13 Sturla Böðvarsson

Bjarni Benediktsson er leiðtoginn sem við þurfum

Skip sem siglir um ólgusjó þarf samhenta áhöfn og traustan mann við stýrið sem lætur ekki hrekjast af leið. Sama gildir um þjóðarskútuna. Stjórnmálamönnum okkar hefur verið trúað fyrir að stýra henni.
27.okt. 2012 - 17:58 Sturla Böðvarsson

Páll Magnússon útvarpsstjóri bregst til varnar vondum málstað

Páll Magnússon útvarpsstjóri er í mikilli vörn þessa dagana. Hann og telur mikla þörf fyrir að verjast vegna skrifa ritsjóra Morgunblaðsins. Hann virðist óttast beittar ritstjórnargreinar og Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins.
30.apr. 2010 - 15:55 Sturla Böðvarsson

Hlynur Bæringsson

Körfuknattleikslið Snæfells kom heim í Stykkishólm í nótt með Íslandsmeistara titilinn. Áður hafði liðið  unnið Bikarmeistara titilinn. Það er ástæða til þess að óska Snæfellsliðinu, þjálfara þess Inga Þór Steinþórssyni og forustu Ungmennafélagsins Snæfells  til hamingju með þennan stórkostlega sigur og einstæða árangur.
30.apr. 2010 - 10:35 Sturla Böðvarsson

Ný samgönguáætlun Dags B. Eggertssonar


26.apr. 2010 - 17:00 Sturla Böðvarsson

Útvegsmenn rógsins

Í nútímanum þar sem hagsæld og menntun hefur ráðið  ríkjum, þrátt fyrir allt, hefur komist á  legg stétt manna sem gerir út  á róginn og illt umtal um náungan. Rógur gegn samferðarmönnum og illmælgi er orðinn atvinnuvegur.

Sturla Böðvarsson
Fyrrverandi forseti Alþingis og samgönguráðherra.
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar