22. feb. 2018 - 10:04Sara Pálsdóttir

Umskurður drengja

Umskurður drengja hefur sterk tengsl við trúarbrögð Gyðinga og Íslam. Drengir um allan heim eru umskornir og er um að ræða rótgróna hefð í mörgum samfélögum. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) gaf út skýrslu árið 2010 þar sem umskurði ungra drengja eða kornabarna er lýst sem einni af algengustu og elstu skurðaðgerðum í heimi og er talið að allt að þriðjungur karla í heiminum sé umskorinn. 

Algengt er að slík aðgerð sé framkvæmd þegar drengir eru mjög ungir, eða aðeins nokkurra daga gamlir. Engin leið er því fyrir þá drengi að gefa samþykki sitt fyrir aðgerðinni. 

Misjafnt er eftir löndum og heimshlutum hvernig slíkar aðgerðir eru framkvæmdar. Til dæmis er talið að í heimshlutum eins og Norður Afríku, Pakistan, Indónesíu, Ísrael og sumum hlutum Tyrklands, er meirihluti slíkra skurðaðgerða ekki framkvæmdur af læknum. Í öðrum löndum, t.d. Bandaríkjunum er mikill meirihluti slíkra skurðaðgerða framkvæmdur af læknum.

Ef umskurður drengja er metinn út frá sjónarmiðum Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. út frá hagsmunum og mannréttindum barnsins, er niðurstaðan sú að hvað sem aðstæðum eða framkvæmd umskurðar líður, þá er ávallt um að ræða mannréttindabrot gegn því barni sem um ræðir. Hefur íslenska ríkið skuldbundið sig til að fylgja ákvæðum þessara sáttmála og jafntframt lagt þær skyldur á þegna landsins með því að lögfesta sáttmálann, sbr. lög nr. 62/1994 og nr. 19/2013.

Þegar rætt er um umskurð drengja koma til álita réttur barnanna til friðhelgis einkalífs skv. 8. gr. MSE, en undir ákvæðið falla t.a.m. læknismeðferðir eða rannsóknir sem framkvæmdar eru án samþykkis viðkomandi. Umskurður mjög ungra drengja kemur enn fremur í veg fyrir að þeir fái að njóta réttar síns skv. 9. gr. MSE sem kveður á um trúfrelsi einstaklinga, 12. gr. barnasáttmálans sem kveður á um rétt barns til að láta skoðanir sínar í ljós og taka ákvarðanir sem lúta að eigin hagsmunum og lífi, 14. gr. barnasáttmálans sem kveður á um trúfrelsi barna og 16. gr. sem leggur bann við gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi barna, og svo mætti lengi áfram telja. Í þeim tilvikum sem umskurður hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar, eins og t.d. tjón á líkama, mikinn sársauka eða jafnvel dauða barnsins, er um brot á grundvallarmannréttindum að ræða eins og rétti til lífs og banni við pyndingum, sbr. 1. og 3. gr. MSE, sbr. 6. gr. barnasáttmálans.

Öllum skurðaðgerðum fylgir áhætta og umskurður er ekki þar undanskilinn. Fjölmörg dæmi eru um að kornabörn hafi örkumlast eða látið lífið í kjölfar slíkrar skurðaðgerðar. Að framkvæma slíka aðgerð, án þess að unnt sé að réttlæta það með læknisfræðilegum rökum og á börnum sem geta ekki gefið samþykki fyrir slíku, brýtur að mati undirritaðrar gegn ofangreindum mannréttindum barnsins. 

Sara Pálsdóttir, hdl.
27.feb. 2018 - 15:49 Sara Pálsdóttir

Vita stjórnvöld hvað er barni fyrir bestu?

Í pistli mínum frá 5. febrúar s.l. benti ég á að Ísland hefur hvorki undirritað né fullgilt fjórðu valkvæðu bókunina við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem mælir fyrir um rétt einstaklinga til að beina kærum vegna brota á sáttmálanum til barnaréttarnefndar SÞ. Skoraði undirrituð á stjórnvöld til að bæta úr þessu. Það er ánægjulegt að málið skuli nú vera til skoðunar hjá stjórnvöldum.
05.feb. 2018 - 09:15 Sara Pálsdóttir

Ríkari mannréttindavernd barna á Íslandi

Með lögum nr. 19/2013 var barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lögfestur á Íslandi. Er þetta í annað skipti sem alþjóðlegum mannréttindasáttmála hefur verið veitt beint lagalegt gildi hér á landi, hinn sáttmálinn er mannréttindasáttmáli Evrópu sem var lögfestur árið 1994. Af þessu leiðir að barnasáttmálanum verður beitt hér á landi um hagsmuni og mannréttindi barna með sama hætti og t.d. barnalögum eða öðrum íslenskum lögum.

28.júl. 2017 - 14:21 Sara Pálsdóttir

Færð þú skuldir í arf?

Þegar ástvinur fellur frá eru tvær leiðir færar þegar kemur að skiptum úr búi hins látna. Unnt er að fá leyfi hjá sýslumanni til einkaskipta ef allir erfingjar eru sammála um það hvernig eignum og skuldum dánarbúsins verður skipt. Ef ekki næst samkomulag um slíkt þurfa að fara fram opinber skipti á dánarbúinu.
09.jún. 2017 - 09:16 Sara Pálsdóttir

Réttur leigutaka gagnvart leigusala

Um réttarsamband leigutaka og leigusala gilda húsaleigulög nr. 36/1994. Samkvæmt lögunum má að jafnaði ekki mæla fyrir um lakari rétt til handa leigjanda en þar er mælt fyrir um. Tryggast er að hafa leigusamning skriflegan og skulu breytingar á samningi einnig vera skriflegar.
30.mar. 2017 - 10:30 Sara Pálsdóttir

Bætur greiddar fyrir að sæta rannsóknaraðgerðum lögreglu

Í 228. gr. laga um meðferð sakamála er mælt fyrir um rétt manns til að fá greiddar bætur ef hann hefur verið borinn sökum í sakamáli og mál hans var fellt niður eða hann sýknaður með endanlegum dómi.