14. des. 2011 - 14:00Gylfi Arnbjörnsson

Evrópa er á fleygi ferð - samkomulag um aukið samstarf og aðhald í ríkisfjármálum

Þróun Evrópu er svo hröð að maður er vart búin að átta sig á þeim vandamálum sem upp koma þegar svör verða að liggja fyrir ef ekki á illa að fara. Skulda- og afkomuvandi einstakra ríkja Evrópu sem á rót sína að rekja til bæði óráðsíu og slakrar hagstjórnar en einnig þeirra dýru bankabjörgunarpakka sem ríkin efndu til hefur gert miklar kröfur til leiðtoga Evrópuríkjanna. Umfang þessa vanda hefur hnykkt í stoðum ESB og evrunnar og opinberað enn á ný þann vanda sem sameiginleg mynt hefur búið við og það skortur á samræmdri stefnu í ríkisfjármálum.

Minna má á að eftir árásina á Tvíburaturnanna í New York árið 2001 gátu bandaríkjamenn brugðist við afleiðingum árásanna með því að láta dollarinn falla á markaði og efna til kröftugrar innspýtingar í hagkerið með ríkisfjármálum til að koma í veg fyrir samdrátt.  Á meðan fall dollarans hækkaði raungengi evrunnar og skerti samkeppnisstöðu evrópskra fyrirtækja, gat Evrópa ekki brugðist með sama hætti við með ríkisfjármálum þar sem þessi veigamikli þáttur hagstjórnar var lítt samstilltur. Því varð Evrópa fyrir mun meiri samdrætti og atvinnuleysi í kjölfar árásanna í New York en Bandaríkin sjálf. Viðbrögð leiðtoga Evrópu þá var að stefna að meiri samruna og auknu samstarfi í ríkisfjármálum og kom það m.a. fram í tillögum að viðamiklum breytingum á Evrópusáttmálanum sem kenndar eru við Lissabon. Margir töldu að með þessum sáttmála væri gengið mjög langt í að gera Evrópu að sambandsríki, einkum vegna samþættingar ríkisfjármála og auknu aðhaldi varðandi hallarekstur einstakra ríkja. Sáttmálin var hins vegar felldur í atkvæðagreiðslum í Frakklandi og Hollandi og varð því aldrei að veruleika, þó ýmsir þættir samstarfsins um ríkisfjármálin hafi verið felldir inn í starfsreglur Vaxta- og stöðugleikasáttmálans. Samkvæmt honum fær Efnahags- og ríkisfjármálanefndin auknar heimildir til þess að fylgja eftir nauðsynlegum aðgerðum einstakra ríkja í ríkisfjármálum sínum.

Krafa um viðbrögð

Þrengingar á fjármálamörkuðum hafa hins vegar leitt til meiri áhættufælni og varúðar sem veldur því að fjárfestar og bankar gera ríkari kröfu til skuldsettra ríkja um sjálfbærni ríkisfjármála. Því hafa skuldsett ríki Evrópu á borð við Grikkland, Ítalíu, Spán, Írland o.fl. lent í vandræðum við að fjármagna mikinn halla á ríkisfjármálum og endurfjármagna eldri lán. Lánshæfismat skuldugustu ríkjanna hefur lækkað umtalsvert og nýverið tilkynnti Standard & Poors að verulegar líkur væru á að lánshæfismat flestra ríkja Evrusvæðisins yrði lækkað verði ekki brugðist við skuldavandanum. Við hefur blasað greiðslufall og hætta á gjaldþroti einstakra ríkja sem ógnað hefur bæði Evrópusamstarfinu og evrunni með gríðarlega alvarlegum afleiðingum fyrir Evrópubúa alla.

Ítrekað hafa leiðtogar Evrópu hist og leitað leiða til þess að verja þau ríki sem verst standa og  rætt leiðir til þess að auka aðhald í ríkisfjármálum til að ráðast að rót vandans sem er óábyrg stjórn bæði ríkisfjármála þessara ríkja og takmörkuð viðbrögð þeirra við ofþenslu fyrri ára.  

Samkomulag um aukið aðhald

Meirihluti leiðtoga ESB ríkjanna hefur nú náð samkomulagi um aukið samstarf og samráð við stjórn ríkisfjármála. Með þessu samkomulagi geta ESB ríkin í ríkari mæli en verið hefur haft áhrif á þróun efnahagsmála einstakra ríkja út frá hagsmunum heildarinnar. Sem stendur hafa 17 ríki Evrusvæðisins staðfest samkomulagið en hin 10 ríkin geta gerst aðilar að því ef þau vilja og hafa sex þeirra þegar tilkynnt að þau hafi áhuga á því.

Aðaltriði samkomulagsins eru:

•    Ríki ESB munu í ríkari mæli samhæfa efnahagsstefnu sína á sumum sviðum.
•    Evruríkin munu skuldbinda sig til þess að hafa jöfnuð í ríkisfjármálum eða afgang. Það verður litið á það sem fullnægjandi að árlegur sveifluleiðréttur halli einstakra ríkja verði ekki meiri en sem nemur 0,5% af landsframleiðslu á ári.
•    Ný ríki, sem taka upp evruna, verða að mæta sömu kröfum og upplýsa jafnframt um þjóðarskuldir sínar.
•    Um leið og eitt af evruríkjunum lendir í þeirri aðstöðu að halli í ríkisfjármálum verður 3%, munu sjálfkrafa fara í gang viðbrögð, þar með talið sektir nema aukin meirihluti evruríkjanna setji sig gegn því.
•    Framkvæmdastjórn ESB á að setja fram tímasetta áætlun um það, með hvaða hætti einstaka ríki nái viðunandi jöfnuði í ríkisfjármálum.
•    Hafi ríki þegar halla eða óviðunandi afgang í ríkisfjármálum eiga þau að senda Framkvæmdastjórninni og Ráðherraráðinu áætlun um til hvaða aðgerða verði gripið til að koma jafnvægi á ríkisfjármálin.
•    Ríki munu gera grein fyrir lánsfjáráætlun og útgáfu ríkisskuldabréfa fyrirfram.
•    Frá júlí 2012 verður sett á laggirnar ný stofnun, Evrópski stöðugleikasjóðurinn (European Stability Mechanism – ESM) sem verður varanlegur jöfnunar- og jafnvægissjóður evruríkjanna.
•    27 ríki Evrópusambandsins munu leggja Alþjóðagjaldeyrissjóðnum til 200 milljarða evra (32.000 milljarða króna) til að takmarka umfang fjármálakreppunnar.

Hér er greinilega um mjög verulegar breytingar að ræða sem taka á mörgum þeirra atriða sem hagfræðingar gagnrýndu í upphafi evrusamstarfsins og sem veita einstökum aðildarríkjum strangara aðhald við mótun stefnu í ríkisfjármálum.  Viðbrögð á fjármálamarkaði voru í fyrstu jákvæð en eftir að rykið hefur lagst hafa vonbrigðin að leiðtogarnir hafi ekki ná fullri einingu um viðbrögðin verið meira áberandi. Einnig i er lagaleg óvissa um formið á samkomulaginu, en þar þar sem Bretar beittu neitunarvaldi er ekki um breytingar á Ríkjasáttmálanum að ræða heldur verður þetta gert í formi sérstaks milliríkjasamnings.

Evrópa á mismunandi hraða

Það er staðreynd að eftir þessar breytingar mun Evrópusamstarfið þróast á mismunandi hraða. 17 ríki evrusamstarfsins hafa ákveðið að styrkja og auka samstarf sitt í ríkisfjármálum – samstarf sem lengi hefur skort til að gera evruna að trúverðugari gjaldmiðil. Enginn vafi er á því að vandinn er mikill en misjafnt hvaða umboð leiðtogarnir hafa heimafyrir til að fylgja málum eftir. Fyrrgreint samkomulag hefur sent mikilvæg og sterk skilaboð til fjármálamarkaðanna, svo langt sem það nær, en þetta hefur greinilega ekki verið átakalaust. Breytingaferlið hefur verið leitt af Angelu Merkel kanslara Þýskalands og Nicolas Sarkozy forseta Frakklands eb þau hafa lagt mikla áherslu á að Evrópa verði að taka ákvörðun um trúverðugar breytingar. Það vekur athygli að þau ríki þar sem stjórnvöld hafa ástundað óábyrga stjórn bæði ríkisfjármála og efnahagsmála, hafa ekki sett sig á móti þessum aðgerðum.

Bretland stendur hins vegar utan við þetta samkomulag og greinilegt að það hefur einangrast frá öðrum ríkjum Evrópu. Hin 9 ríkin munu nú þurfa að taka afstöðu til þess hvert umfang aðkomu þeirra að þessum sáttmála verði. Sex þeirra hafa tilkynnt náin tengsl og þrjú þeirra munu taka umræðu á þjóðþingum um framhaldið.  Engin vafi er á því að öll hafa þessi ríki mikla hagsmuni af því að það takist að leysa úr skuldavanda aðildarríkjanna og treysta stoðir evrunnar. Því getur ekkert þeirra setið hjá á meðan Evrópulestin brunar áfram en gera má ráð fyrir því að neitunarvald Breta eigi eftir að hafa dilk á eftir sér. Í Financial Times er einmitt vakin athygli á því, að málflutningur David Cameron‘s til varnar fjármálamiðstöðinni í London gæti orðið skammgóður vermir þar sem önnur ríki ESB munu halda áfram endurskipulagningu fjármálakerfisins og þá líklega án þátttöku Breta. Gammbítur Cameron‘s með neitunarvaldinu gæti því hæglega snúist gegn þeim í næstu lotu og komið niður á fjármálafyrirtækjunum í City.

Áhrif hér á landi

En hvernig líta þessi mál út frá sjónarhóli okkar Íslendinga?  Alþingi ákvað árið 2009 að sækja um aðild að ESB og láta á það reyna hvort þjóðin vilji gera aukið og nánara samstarf við ríki Evrópu að grundvelli nýrrar sóknar í efnahags-, atvinnu- og félagslegu tilliti með fullri aðild að ESB. Nauðsynlegt er að skoða samkomulag ríkja ESB í ljósi þeirra markmiða sem við settum okkur með aðildarumsókninni.  Mikilvægt er að horfa til langtíma jafnvægis í hagkerfinu og áhrifa þess á uppbyggingu og þróun atvinnulífsins. Hagkerfi Íslands er lítið og veikbyggt og höfum ekki mikil tök á því að fylgja Bretum eftir, slíkt myndi skapa mikla óvissu og veikja forsendur nýsköpunar og uppbyggingar. Margir hafa haft af því áhyggjur að þetta samkomulag komi í veg fyrir að stjórnvöld geti staðið fyrir nauðsynlegri innspýtingu í hagkerfið í samdrætti, eins og nú er þörf á, en það er oftúlkun að mínu mati. Aukin hagvöxtur er einfaldlega forsenda fyrir ábyrgri áætlun í ríkisbúskapnum og því langsótt að koma í veg fyrir slíkt. Óráðsía í ríkisfjármálum ógnar stöðugleika gengisins og dregur þannig úr hagvexti til lengri tíma litið, þó hann aukist tímabundið á meðan verið er að eyða peningunum. Samkomulagið um traustari grundvöll fyrir evruna hróflar heldur ekki við forræði aðila vinnumarkaðarins á gerð kjarasamninga en gæti auðveldað samskipti þeirra við stjórnvöld.

Það er fróðlegt að setja þessa þróun í Evrópu í samhengi við þann vanda sem lengi hefur blasað við hér á landi. Ég hef oft varpað fram þeirri spurningu hvernig hægt væri að koma á meiri aðhaldi að stefnumörkun og aðgerðum (eða aðgerðaleysi) stjórnvalda í ríkisfjármálum. Þjóðarsáttarsamningurinn frá árinu 1990 var t.d. grundvallaður á samkomulagi milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda um fastgengisstefnu og meiri aga í ríkisfjármálum til að styðja við hana. Þetta samkomulag entist meirihluta tíunda áratugarins og lagði grunn að mikilvægum stöðugleika í atvinnulífinu með lágri verðbólgu og lægri vöxtum en áður höfðu sést. Undir lok þess áratugar fór hins vegar að bera á ,,óþolinmæði‘‘ stjórnmálamanna vegna langvarandi aðhalds í ríkisfjármálum ásamt vaxandi tilhneigingar til þess að nota tekju- og gjaldahlið ríkisfjármála til að auka vinsældir í aðdraganda kosninga. Segja má að fyrsti áratugur nýrrar aldar hafi einkennst af agaleysi í stjórn ríkisfjármála, þar em stjórnvöld kynntu undir þenslu í atvinnulífinu með skattalækkunum, útgjaldaaukningu og auknum fjárfestingum hins opinbera. Í raun var þetta ábyrgðarleysi engu skárra en það sem gerðist í mörgum ríkjum ESB. Á endanum fór það svo að við þurftum að fá AGS sem sérstakan tilsjónaraðila með stjórn ríkisfjármála til að skapa nauðsynlegan trúverðugleika gagnvart frændum okkar á Norðurlöndunum til að þeir treystu sér til að veita okkur þau lán sem var okkur voru lífsnauðsynleg. Þó áætlun stjórnvalda og AGS um aðlögun ríkisfjármálanna að nýjum og breyttum veruleika hafi um margt verið erfið hefur markmiðið um hallalaus fjárlög verið ábyrgt og notið stuðnings aðila vinnumarkaðarins – þó deilt hafi verið um einstaka ákvarðanir.

Séð í þessu samhengi er nýtt samkomulag ESB ríkjanna allrar athygli vert og mikilvægt fyrir okkur að velta því fyrir okkur hvort þetta gæti verið það aðhald, sem brýnt er að koma á hér á landi gagnvart óábyrgri og ósamstæðri hagstjórn. Gæti aðild að þessu fyrirkomulagi komið í stað beinnar íhlutunar AGS, en minna má á að ekki hefur verið gengið frá því með hvaða hætti samstarf okkar við AGS verði háttað á næstu misserum.

Viðbrögð stjórnmálamanna hér á landi fyrirsjáanleg

Það er jafnframt athyglivert að fylgjast með því hvernig íslenskir stjórnmálamenn hafa brugðist við þessu samkomulagi, sérstaklega af hálfu þeirra flokka sem mesta ábyrgð bera á óstjórn ríkisfjármálanna í aðdraganda efnahagshrunsins. Gagnrýnt hefur verið að með samkomulaginu sé verið að framselja fullveldi til Framkvæmdastjórnarinnar og draga úr sjálfstæði ríkisstjórna og þjóðþinga aðildarríkjanna. Þó lagaleg staða þessa samkomulags sé óviss þar sem ekki er um breytingar á ríkjasáttmálanum að ræða heldur sjálfstætt milliríkjasamkomulag, er enginn vafi á því að með svona samkomulagi geta einstök ríki ekki leyft sér að haga sér óábyrgt í stjórn ríkisfjármála. Slík hegðun hefur ekki bara áhrif á viðkomandi ríki heldur alla íbúa Evrusvæðisins eins og komið hefur fram í endurteknum neyðaraðgerðum ESB ríkjanna. Sú leið sem við fórum, að hunsa alla ráðgjöf alþjóðastofnana og seðlabankastjóra nágrannaríkjanna kann að hafa verið á grundvelli fullveldis og þess sjálfstæðis sem við höfum í stjórn efnahagsmála, en leiddi hins vegar til þess að við misstum forræði yfir okkar málum. Spurningin er því ekki hvort þetta sé skerðing á fullveldi heldur hvort þetta séu skynsamlegar aðgerðir og hvort þær séu líklegri til að tryggja íbúum Evrópu meiri stöðugleika og betri lífskjör en ef ekkert hefði verið að gert.

Þegar hefur komið fram í umræðunni krafa um að aðildarumsóknin verði dregin til baka, þar sem Evrópusambandið muni breytast mikið með þessum sáttmála og að þetta sé annað ESB en það sem við sóttum um aðild að. Þetta er ekki alls kostar rétt. Ef markmið umsóknar um aðild að ESB var að fá traustari gjaldmiðil sem grundvöll fyrir efnahags- og atvinnulífið og meira aðhald að stjórn efnahagsmála mun þessi sáttmáli einungis færa okkur nær því markmiði. Eftir sem áður er og verður það lykilatriði að við kjósendur fáum að leggja þessar línur og taka ákvörðun um það hvers konar aðhald verður sett á stjórnmálamenn um ákvarðanir í ríkisfjármálum sem eins og reynsla okkar frá árunum fyrir hrun sýnir að hefur heldur betur ógnað því sama fullveldi og þessir sömu stjórnmálmenn þykjast vera að verja með afstöðu sinni til aðildarviðræðna við ESB.
05.apr. 2015 - 16:02 Gylfi Arnbjörnsson

Af minni manna og gleymsku

Síðast liðin þriðjudag kynnti KMPG skýrslu sína „Úr höftum með evru?“ en skýrslan var unnin að beiðni Alþýðusambandi Íslands, Samtökum atvinnulífsins, Félagi atvinnurekenda og Viðskiptaráði Íslandsí framhaldi af skýrslu KPMG ,,Hvað ef...‘‘, þar sem lagt var mat á mismunandi sviðsmyndir við afnám hafta þar sem gengið var út fráþeirri meginforsendu aðíslenska krónan yrði áfram sá gjaldmiðill sem íslenska hagkerfið hvíldi á. Meginniðurstaða þeirrar sviðsmyndagreiningar var, aðallar þær fjórar sviðsmyndir sem greindar voru fæluí sér sársaukafulla leið við losun hafta fyrir íslenskt efnahagslíf. Fyrrgreindum samtökum þótti því forvitnilegt að fá KMPG til þess að skoða hvaða sviðsmyndir við gætum staðið frammi fyrir, ef gengið væri út frá þeirri forsendu,að þjóðin hafi tekið ákvörðun um aðild að ESB, þar sem upptaka evru væri í farvatninu. KPMG fékk til liðs við sig fjölda sérfræðingasem skipt var í fjóra hópa og þeir beðnir að fjalla um áhrif afnáms hafta á hag heimila og fyrirtækja í þessu ljósi. 
21.jan. 2015 - 17:04 Gylfi Arnbjörnsson

Hvernig tryggjum við sátt um stöðugleika

Undanfarin misseri hefur mikil umræða átt sér stað um mikilvægi stöðugleika og lágrar verðbólgu. Forystumenn á vettvangi stjórnmálanna keppast hver um annan þverann að lýsa yfir staðfastri stefnu síns flokks að verja stöðugleikann, en setja það sjaldan í samhengi við athafnir sínar og ákvarðanir að öðru leiti. Oddvitar núverandi ríkisstjórnar sendu frá sér yfirlýsingu og fyrirheit í nóvember 2013 þar sem fram kom, að
20.sep. 2014 - 18:08 Gylfi Arnbjörnsson

Áhugaleysi ríkisstjórnar um húsnæðisvanda tekjulægstu heimilanna

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, gagnrýndi sveitarfélögin harðlega í vikunni sem leið fyrir að hafa meiri áhuga á fallegum staurum og listaverkum en uppbyggingu félagslegs íbúðahúsnæðis. Benti hún á að engar umsóknir lægju fyrir hjá Íbúðalánasjóði um lán til kaupa á félagslegu íbúðahúsnæði, en samkvæmt lögum veitir sjóðurinn ,,niðurgreidd‘‘ lán til bygginga á félagslegu leiguhúsnæði. En er þetta rétt hjá ráðherranum. Er það svo að sveitarfélögin hafi ekki áhuga á því að sinna þessu verkefni? Ef svo er væri það vitaskuld mjög gagnrýnivert.
19.feb. 2014 - 13:34 Gylfi Arnbjörnsson

Af þróun kaupmáttar fyrir og eftir þjóðarsátt

Stefán Ólafsson prófessor hefur verið á furðulegri vegferð undanfarna mánuði í umfjöllun um kjarasamninga og þróun kaupmáttar. Reyndar á ég oft á tíðum erfitt að skilja hvað hann er að fara en hef látið það eiga sig að fjalla um greinarnar hans. Í nýjustu útleggingu Stefáns gekk hann hins vegar svo fram af mér að ég get ekki látið það vera að bregðast við.
02.feb. 2014 - 17:11 Gylfi Arnbjörnsson

Þegar prófessorar fara með fleipur

Hins vegar krossbrá mér að heyra þá skýringu prófessorsins að sú staðreynd að verkalýðshreyfingin beitti sér fyrir því að almennt launafólk öðlaðist rétt til mannsæmandi eftirlauna með stofnun og rekstri lífeyrissjóðanna hafi í grundvallar atriðum breytt eðli kjarabaráttunnar og vilja og þori hreyfingarinnar til að vinna að hagsmunum sinna félagsmanna. Það er ótrúlegt að maður sem er prófessor skuli leyfa sér að setja svona fullyrðingu fram í því formi ,,að leiða megi líkur að því‘‘ án þess að færa einhver haldbær rök fyrir henni.
31.des. 2013 - 09:14 Gylfi Arnbjörnsson

Launastefna ASÍ og áhrif hennar

Fyrr þá sem ekki vita það, þá er leitun að einhverju landi innan OECD eða Evrópu sem náð hefur eitthvað viðlíka árangri. Þrátt fyrir mestu efnahagskreppu síðan á fjórða áratug síðustu aldar hefur verkalýðshreyfingunni með kjarasamningum sínum ekki bara tekist að verja lægstu launin, heldur auka kaupmátt þeirra umtalsvert.
27.des. 2013 - 14:51 Gylfi Arnbjörnsson

Áhrif mismunandi leiða í kjarabaráttu

Hann hefur væntanlega ekki farið framhjá neinum yfir hátíðarnar sá ágreiningur sem er milli mín og Vilhjálms Birgissonar (og þeirra sem hann er talsmaður fyrir) varðandi þær leiðir í kjarabaráttunni sem verkalýðshreyfingin og launafólk stendur frammi fyrir.
23.des. 2013 - 13:49 Gylfi Arnbjörnsson

Af ásökunum um aukna misskiptingu vegna nýgerðra kjarasamninga

Síðastliðin laugardag var gengið frá kjarasamningum milli flestra aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands vegna þeirra sem starfa á almennum vinnumarkaði. Þau félög sem ekki gengu frá samningum voru sjómannafélögin, sem staðið hafa í vinnudeilu við LÍÚ síðan 2010, Flugfreyjufélag Íslands og Félag mjólkurfræðinga.
05.okt. 2013 - 19:21 Gylfi Arnbjörnsson

Röng forgangsröðun

Bjarni Benediktsson, efnahags- og fjármálaráðherra, fullyrðir í viðtali við Fréttablaðið (sem einnig birtist á www.visir.is) að áherslur ríkisstjórnarinnar sem birtast í fjárlagafrumvarpinu séu ,,ekki á kostnað velferðar‘‘ í landinu.  Ég verð að viðurkenna að þessi orðræða kemur mér sumpart spánskt fyrir sjónir, ef ekki beinlínis ögrandi, því ég les allt aðrar og verri áherslur af þeirri stefnu sem boðuð er með þessu frumvarpi og öðrum athöfnum ríkisstjórnarinnar.  
26.sep. 2013 - 15:30 Gylfi Arnbjörnsson

Lokasvar

Viðbrögð Vilhjálms Birgissonar við grein minni komu mér ekki á óvart. Eins og ég gat um í greininni er það til lítils að skýra hlutina fyrir honum. Það kom mér heldur ekkert á óvart að hann komi sér kerfisbundið undan því að ræða hver líkleg áhrif hugmynda hans um skuldalækkun með ríkisábyrgð hefði – en það er það sem hann hefur ítrekað tönglast á að ég hafi átt að standa fyrir! Ég vil bara árétta nokkur atriði.
26.sep. 2013 - 08:00 Gylfi Arnbjörnsson

Að segja allan sannleikann eða bara hálfsannleika?

Samtök atvinnulífsins settu frá sér áherslur sínar í aðdraganda kjarasamninga. Ég hef fyrir skömmu hér á Pressunni vakið athygli forystumanna SA og almennings á því að nauðsynlegt er að horfa á þróun ýmissa hagstærða í ljósi þeirra aðstæðna sem við búum við, einkum þróun á gengi krónunnar þegar dregin er samanburður milli landa. 
25.sep. 2013 - 14:08 Gylfi Arnbjörnsson

Af hverju vill Vilhjálmur Birgisson vinna fyrir þá vel stæðu?

Af framangreindum ástæðum er mér fyrirmunað að skilja, hvers vegna ég sem forseti ASÍ eða Vilhjálmur Birgisson, sem formaður eins af aðildarfélögum ASÍ, ættum að taka upp hanskann fyrir þá hópa sem best standa í þjóðfélaginu og hafa alla burði til þess að standa undir sínum skuldbindingum þó þeir hafi farið framúr sjálfum sér í skuldsetningu í aðdraganda hrunsins.
16.sep. 2013 - 17:29 Gylfi Arnbjörnsson

Tryggja ,,hóflegar‘‘ launahækkanir lága verðbólgu?

Eina svarið við áskorun forystumanna atvinnulífsins eða ríkisstjórnar um að launafólk stilli væntingum sínum til launabreytinga í hóf er að það er vandséð hvers vegna launafólk ætti að hafa aðrar væntingar til gengis og verðlags en stjórnendur fyrirtækja eða fjárfestar á fjármálamarkaði.  Verðbólguvæntingar þessara aðila hafa verið yfir 4% bæði til skemmri tíma og lengri. Reynslan kennir okkur, að það þarf miklu meira til að breyta verðbólguvæntinum en vonina eina.
05.maí 2013 - 10:27 Gylfi Arnbjörnsson

Forsendur fyrir nýrri þjóðarsátt

Í næstum 15 ár höfum við búið við fljótandi gjaldmiðil sem við verðum að horfast í augu við að hefur ekki tekist að leggja neinn þann grunn að nauðsynlegum stöðugleika. Því verður verkalýðshreyfingin að leggja höfuðáherslu á að ná samstöðu um stefnu og aðgerðir á sviði gengis- og peningamála á næstu mánuðum og misserum.
10.apr. 2013 - 21:06 Gylfi Arnbjörnsson

Söguskýring Davíðs Oddssonar

Það er merkilegt í aðdraganda kosninga hversu lítill tími fer í að ræða það sem skiptir máli til að hér geti þróast svipuð lífskjör og best gerist í nágrannalöndum okkar. Allri orkunni eytt í ræða hvernig við getum látið þann vanda, sem til verður vegna reglubundinna skella sem heimilin og fyrirtækin verða fyrir með gengisfalli krónunnar, hverfa eins og dögg fyrir sólu.
09.mar. 2013 - 14:56 Gylfi Arnbjörnsson

Réttlátara samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða

Alþýðusambandið hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að breiðsamstaða verði um uppbyggingu og réttindi sem almannatryggingakerfisins. Eftir áratuga bróderi þar sem reynt hefur verið að leysa úr vanda afmarkaðra hópa með sérlausnum hefur kerfið þróast í óskiljanlegt og illaframkvæmanlegt bákn, þar sem alla heildarhugsun hefur vantað.
02.mar. 2013 - 14:00 Gylfi Arnbjörnsson

Hvernig við ráðum við háa vexti

Megingallinn við óverðtryggða vexti á húsnæðismarkaði er, hversu há greiðslubyrði lána verður hér á Íslandi. Enginn vafi er á því að þetta er fylgikvilli íslensku krónunnar, en þegar stjórnmálamenn lýsa því reglulega yfir að markmiðið með sjálfstæðri mynt er að geta látið gengi hennar falla þegar erfiðleikar steðja að í efnahagslífinu verður afleiðingin hærri verðbólga og stöðug óvissa og áhætta af þróun verðlags (stöðugur óstöðugleiki!). Heillavænlegasta leiðin til þess að ráða bót á því til lengri tíma litið að tengja hagkerfið stærra efnahagskerfi eins og aðild að ESB gæti falið í sér, en til skemmri tíma litið er skynsamlegast að festa gengi íslensku krónunnar í skjóli gjaldeyrishaftanna og ná þannig tökum á innri óstöðugleika hagkerfisins.
24.feb. 2013 - 09:30 Gylfi Arnbjörnsson

Í þágu hverra heimila?

Mikið hefur verið fjallað um greiðslu- og skuldavanda heimilanna sem eðlilegt er. Það er hins vegar áhyggjuefni hversu lítið þessi umræða snýst um efnisleg rök um aðdraganda þessa vanda né hver hann eiginlega sé.
11.feb. 2013 - 13:00 Gylfi Arnbjörnsson

Ályktun Halls Magnússonar byggir á misskilningi

Hallur Magnússon skrifaði grein á Eyjuna sl. fimmtudagskvöld og taldi tillögur ASÍ í húsnæðismálum „glapræði“.  Ég ætla ekki elta ólar við frekar ósmekklegar ásakanir Halls um forystu ASÍ „sem viljandi lítur algerlega framhjá stórum göllum kerfisins“ heldur fjalla um gagnrýni hans á málefnalegan hátt. Ég held að það sé líklegri leið til þess að hér sé hægt að taka upp nýtt kerfi húsnæðislána sem þjónar almenningi betur en það sem nú er.
15.jan. 2013 - 20:35 Gylfi Arnbjörnsson

Sala á hlut ríkisins í Landsvirkjun

Á opnum fundi formanns Sjálfstæðisflokksins laugardaginn 12. janúar kom fram að hann teldi mikilvægt að selja allt að fjórðungs hlut í Landsvirkjun til Lífeyrissjóðanna. Taldi hann þetta vera ákveðna málamiðlun milli þeirra sjónarmiða að fyrirtækið yrði áfram í ríkiseigu eða að það yrði einkavætt. Til að setja frekari varnagla taldi Bjarni eðlilegt að ríkið ætti forkaupsrétt að þessum hlut aftur, vildu lífeyrissjóðirnir selja hlutinn.
16.nóv. 2012 - 13:51 Gylfi Arnbjörnsson

Af hverju vill forsætisráðherra að stjórnir lífeyrissjóða brjóti lög?

Þó viðbrögð forsætisráðherra við ákvörðun miðstjórnar ASÍ séu ekki óvænt, vekja þau engu að síður furðu.
13.nóv. 2012 - 09:39 Gylfi Arnbjörnsson

Hvernig lækkum við vexti af húsnæðislánum?

Ef hvoru tveggja næði fram að ganga gætu húsnæðisvextir almennings lækkað í 4,5-4,8% hér á landi. Greiðslubyrði af 3ja herbergja íbúð myndi lækka um 50-70 þús.kr. á mánuði m.v. þau vaxtakjör sem almenningi bjóðast í dag. Málið er svo brýnt og hagsmunirnir eru svo miklir, að einsýnt er að það muni hafa áhrif á framvindu mála hér á allra næstu mánuðum.
15.okt. 2012 - 20:00 Gylfi Arnbjörnsson

Leiðir þátttaka í myntsamstarfi til aukins atvinnuleysis?

Í umræðu um kosti og galla þess fyrir Ísland að stefna að nánara samstarfi Evrópuþjóða og upptöku evru hefur því oft verið haldið á lofti að þá muni atvinnuleysi á Íslandi verða eins og í Grikklandi eða á Spáni. Því sé betra fyrir okkur að halda okkur fyrir utan þetta samstarf og byggja okkar framtíð á sjálfstæðrikrónu sem gjaldmiðil.
23.sep. 2012 - 15:29 Gylfi Arnbjörnsson

Er atvinnuleysi að minnka og störfum að fjölga?

itt af meginmarkmiðum verkalýðshreyfingarinnar í tveimur undangengnu kjarasamningum hefur verið að skapa forsendur fyrir aukinni atvinnu og tekjum almenns launafólks.
09.jún. 2012 - 16:46 Gylfi Arnbjörnsson

ASÍ þarf enga afsökun fyrir að styðja ekki LÍÚ!

Þorsteinn Pálsson skrifaði eina af sínum vangaveltum af sjónarhóli í dag, laugardag, þar sem hann velti því fyrir sér hvort ASÍ væri að nota ólögmætar aðgerðir útgerðarmanna sem einhverja afsökun fyrir því að taka ekki til varnar okkar fólki og sakar forystu sambandsins að standa sig ekki í stykkinu. Vegna þessarar ummæla er rétt að benda Þorsteini og öðrum á nokkur atriði í þessari umræðu.
14.apr. 2012 - 16:10 Gylfi Arnbjörnsson

Kaupmáttur dagvinnulauna í 100 ár

Við hjá Alþýðusambandinu höfum auðvitað lengi fylgst með þróun raunlauna í landinu, bæði í samstarfi við Hagstofu Íslands og Samtök atvinnulífsins ásamt okkar aðildarfélögum, því ekkert upptekur huga okkar meira en kjör okkar fólks, einkum kaupmáttur þess!
23.mar. 2012 - 14:00 Gylfi Arnbjörnsson

Yfirlýsing: Iceland Express virði kjarasamninga

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ segir mikilvægt að Iceland Express virði kjarasamninga og telur viðbrögð talsmanna Iceland Express við verkfallsboðun Flugfreyjufélags Íslands ótrúverðug í ljósi fyrri úrskurðar Félagsdóms um gildandi forgangsréttarákvæði í kjarasamningi félagsins við Samtök atvinnulífsins fyrir hönd þessa fyrirtækis.
20.feb. 2012 - 17:00 Gylfi Arnbjörnsson

Gengi, laun og framlegð í sjávarútvegi

Að undanförnu hefur verið nokkur umræða um auðlindaskatt og framlegð í sjávarútvegi, m.a. í kjölfar þess að Hagstofa Íslands birti niðurstöðu sína um afkomu í sjávarútvegi fyrir árið 2010. Í þessari umræðu hafa menn dregið ansi víðtækar ályktanir út frá afkomu sjávarútvegs frá hruni, afkoma sem fyrst og fremst á sér skýringar í falli krónunnar fremur en framleiðni eða raunverulegrar verðmætasköpunar. Bæði finnst mér fræðimenn ganga allt og langt í að skilgreina þessa miklu framlegð sem einhver grunn að álagningu auðlindaskatts og eins hafa stjórnmálamenn gripið þetta á lofti og áforma að skattleggja þessa framlegð verulega. Þó Alþýðusambandið telji mikilvægt að þjóðin fái notið þeirra verðmæta sem sjávarútvegurinn gefur af sér, er jafnframt mikilvægt að skoða þessi mál í samræmi við það ójafnvægi sem einkennir okkar þjóðarbúskap. Hér þurfa menn að staldra aðeins við. 
17.feb. 2012 - 16:00 Gylfi Arnbjörnsson

Af hverju vilja stjórnmálamenn ekki að landsmenn njóti lægri vaxta?

Nú hefur Hæstiréttur fellt enn einn dóminn um réttarstöðu skuldara og lánardrottins og kemst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að dómurinn hafi áður talið að gengistrygging höfuðstóls lána í íslenskum krónum væri ólögmæt gefi það hvorki Alþingi né öðrum heimild til þess að breyta öðrum ákvæðum viðkomandi lánasamninga með afturvirkum hætti. Því var afturvirkni ákvæða laga nr. 151/2010 dæmd ómerk. Þetta kemur okkur hjá ASÍ ekkert á óvart, enda vöruðum við bæði viðskiptaráðherra og Alþingi við að þessi ákvæði stangist á við ákvæði kröfuréttar og þar með stjórnarskrána. Reyndar töldum við einnig miklar efasemdir um að Alþingi hefði yfirhöfuð heimild til þess að breyta innihaldi lánasamninga eftirleiðis nema með samkomulagi milli skuldara og kröfuhafa. Þessi niðurstaða Hæstaréttar er einnig í samræmi við fyrri dóm réttarins þar sem ákvæði 3. mgr. 9. gr. og 12. gr. laga nr. 32/2009 væru hluti kröfuréttar sem varinn væri af 72. gr. stjórnarskrárinnar, í það sinn var það kröfuhafa til góða. 
14.feb. 2012 - 16:40 Gylfi Arnbjörnsson

Af samspili lífeyrisréttinda og almannatrygginga

Í fréttum RÚV í síðustu viku var fjallað um tengsl greiðslna úr lífeyrissjóðum við greiðslur úr almannatryggingum hjá Tryggingastofnun. Af umfjölluninni mætti ætla að greiðslur úr lífeyrissjóðunum skipti ekki neinu máli varðandi þau réttindi sem almenningur nýtur – að það skipti ekki neinu máli að hafa greitt í lífeyrissjóð. Svo er sem betur fer ekki, en ljóst er að stjórnvöld hafa gengið allt of langt í að skerða réttindi í almannatryggingum vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum. 
12.feb. 2012 - 17:20 Gylfi Arnbjörnsson

Furðuleg og óvægin umræða

Í kjölfar útgáfu skýrslu rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóðanna fyrir rúmri viku hefur mikil umræða verið um stöðu lífeyrissjóðanna sem eðlilegt er.  Skýrslan er vönduð og margar ábendingar og tillögur að því sem betur má fara í starfsemi sjóðanna og þeim kjarasamningi og lögum sem um þá gilda. Því miður hefur umræðan undanfarna viku einkennst af þeirri fjölmiðlun sem hér hefur verið að færast í vöxt á síðustu misserum þar sem lítt er hugað að staðreyndum eða málefnalegri nálgun. Áhersla er lögð á uppslátt og æsifréttir, ráðist er að þeim einstaklingum sem valdir hafa verið af félögum sínum til að gæta hagsmuna þeirra gagnvart þeim mikilvægu réttindum sem lífeyrissjóðirnir okkar geyma og þess krafist að þeir axli ábyrgð og segi af sér hið snarasta. Vissulega er margt sem aflaga fór á þessum árum og mikilvægt að við drögum lærdóm af – ekki bara hjá lífeyrissjóðunum heldur almennt í þessu þjóðfélagi.  Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis var til að mynda afhjúpaður veruleiki sem var vægast sagt ógeðfelldur. Engu að síður er vert að hafa í huga að þó lífeyrissjóðirnir hafi tapað miklum fjármunum tókst stjórnum og stjórnendum þeirra með dreifðri eignasamsetningu og áhættuvörnum að verja verulega fjármuni þannig að lífeyrissjóðirnir eru nánast einu stofnanirnar á fjármálamarkaði sem ekki hrundu til grunna árin 2008 og 2009.
06.feb. 2012 - 09:00 Gylfi Arnbjörnsson

Rannsóknarskýrslan um starfsemi lífeyrissjóðanna

Á föstudaginn skilaði sérstök óháð rannsóknarnefnd sem Ríkissáttasemjari skipaði að ósk Landssambands lífeyrissjóða niðurstöðu sinni á úttekt á fjárfestingarstefnu, ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda hrunsins 2008. Segja má að aðdragandi þessa máls hafi verið umræða og ályktun á ársfundi ASÍ árið 2009 um mikilvægi þess að ráðist verði í slíka rannsókn, með það að markmiði að gera hreint fyrir dyrum gagnvart félagsmönnum okkar og sjóðsfélögum. Miðstjórn ASÍ ákvað síðan í kjölfarið að óska eftir samstarfi við Samtök atvinnulífsins um málið og lögðu samtökin sameiginlega til við ársfund Landssambands lífeyrissjóða vorið 2010 að landssambandið stæði fyrir slíkri úttekt. Var það samþykkt samhljóða og liggur sú skýrsla nú fyrir. 
12.jan. 2012 - 17:00 Gylfi Arnbjörnsson

Að grafa undan gjaldmiðli

Ritstjóri Morgunblaðsins er greinilega pirraður yfir því að Alþýðusambandið hefur á undanförnum mánuðum lagt fjárhagslegt og efnahagslegt mat á áhrif íslensku krónunnar á hag landsmanna. Sérstaklega höfum við beint sjónum okkar að ákvörðun stjórnvalda um að fleyta íslensku krónunni í mars árið 2001. Við þær aðstæður stóð þjóðin frammi fyrir ákveðnu vali á fyrirkomulagi gengismála eftir að forsendur þeirrar fastgengisstefnu, sem verið hafði hornsteinn þess stöðuleika sem komst á með gerð þjóðarsáttarsamninganna árið 1990, brustu með miklu gengisfalli krónunnar. Það er einnig vert að minna á það að á þingi ASÍ í október 2000 var samþykkt ályktun þar sem stjórnvöld voru hvött til þess að hefja undirbúning að því að sækja um aðild að ESB og upptöku evrunnar.
07.jan. 2012 - 11:00 Gylfi Arnbjörnsson

Af merkilegheitum og ómerkilegheitum í málflutningi

Þau tíðindi urðu hvað merkilegust á formannafundi aðildarfélaga ASÍ fimmtudaginn 5. janúar að Vilhjálmur Birgisson lýsti sig sammála mati mínu á þeirri stöðu sem uppi væri við endurskoðun kjarasamninga. 
19.des. 2011 - 10:00 Gylfi Arnbjörnsson

Um vexti og róttækar breytingar

Ólafur Margeirsson, doktorsnemi í hagfræði, skrifaði um daginn grein um vexti á Íslandi þar sem hann fjallaði m.a. um afstöðu okkar á Alþýðusambandinu um það hvernig við best getum lækkað vaxtastigið. Nálgun Ólafs er fagleg og sem slík mikilvægt innlegg í umræðuna, þó ég telji hann að sumu misskilja upplegg okkar. Ég held að efnislega sé ekki mikill ágreiningur á milli okkar, sem ég ætla að reyna að benda á hér og í leiðinni skerpa á nokkrum atriðum í málinu.

12.des. 2011 - 12:00 Gylfi Arnbjörnsson

Hvernig getum við lækkað húsnæðisvexti heimilanna?

Alþýðusambandið hefur frá upphafi látið sig húsnæðismál varða, bæði framboð af íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum sem og vexti og fjármögnun húsnæðiskerfisins.
10.des. 2011 - 16:00 Gylfi Arnbjörnsson

Hvað kostar sveigjanleg króna heimilin í landinu?

Í byrjun árs 2001 gáfust íslensk stjórnvöld upp á því að halda gengi íslensku krónunnar stöðugu m.v. helstu viðskiptamyntir (fastgegnisstefnan). Þess í stað var krónunni fleytt og Seðlabankinn tók upp verðbólgumarkmið. ASÍ lagði til árið 2000 að farin yrði önnur leið sem tryggði stöðugleika í gengi og verðlagi; að sótt yrði um aðild að ESB og í framhaldinu yrði tekin upp evra. Stjórnmálamenn töldu hins vegar mikilvægara að halda í sveigjanlegan gjaldmiðil. Niðurstaða stjórnmálamannanna kallaði því miður yfir okkur miklar gengissveiflur og verðbólgu eins og við sýndum fram á í síðustu grein. 
04.des. 2011 - 11:00 Gylfi Arnbjörnsson

Háir vextir fylgifiskur fallvaltrar krónu

Mikil og heit umræða hefur verið hér á landi um vexti og verðtryggingu húsnæðislána í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008.  Hrun krónunnar leiddi til mikillar hækkunar á verðbólgu sem aftur leiddi til mikillar hækkunar á vöxtum – bæði vegna verðtryggingar og mikillar hækkunar nafnvaxta. Fram að hruni hafði skuldsetning heimilanna vaxið hröðum skrefum. Bankarnir voru ágengir í markaðssetningu sinni og buðu allt að 100% fjármögnun á bílakaupum, fellihýsum, sumarbústöðum og íbúðarhúsnæði til viðbótar við mikið úrval neyslulána í formi veltikorta, kreditkorta og annarra skammtímalána. Og lánin var hægt að taka í allskyns erlendum myntum. Landsmenn voru því illa búnir undir gengishrun og verðbólguskot. Mikill skulda- og greiðsluvandi blasti við fjölmörgum heimilum.
28.júl. 2011 - 10:00 Gylfi Arnbjörnsson

Gengi, búvörur og verðbólga

Að undanförnu hefur mikil umræða verið um hækkun verðbólgunnar og er það eðlilegt þar sem þróun  verðlags skiptir sköpum um afkomu heimilanna og lífskjör. Það er einnig hefðbundið þegar verðbólgan fer af stað, að enginn telur sig ábyrgan og allir telja sig sitja eftir eða eiga eitthvað inni. Ef ekki dugar að horfa til s.l. mánaða er gjarnan leitað lengra aftur í tímann til að finna hentuga viðmiðun – jafnvel aftur til ársins 2005!
09.nóv. 2010 - 10:00 Gylfi Arnbjörnsson

Enn um langtíma ávöxtun lífeyrisréttinda

Ólafur Margeirsson svaraði grein minni um mismunin á vöxtum á íslenskum fjármálamarkaði og þeirri forsendu sem notuð er í lífeyriskerfinu varðandi útreikning lífeyrisréttinda í framtíðinni og þakka ég honum fyrir það. Það er afar mikilvægt að fagleg skoðanaskipti séu um þessa forsendu lífeyrissjóðanna sem og aðrar forsendur í tryggingafræðilegu uppgjöri.

05.nóv. 2010 - 09:20 Gylfi Arnbjörnsson

Ávöxtun lífeyrissjóðanna og vextir

Ólafi Margeirssyni, doktorsnemi í hagfræði í Exeter í Bretlandi, hefur orðið tíðrætt um þá forsendu sem íslenska lífeyriskerfið byggir á varðandi langtíma raunávöxtun eigna þegar réttindi sjóðsfélaga eru ákvörðuð marga áratugi fram í tímann. Nú veit ég ekki í hvaða grein hagfræðinnar Ólafur er að vinna sér doktorsnafnbót í, en sannast sagna er þrálátur misskilningur hans á hugtakinu langtíma raunávöxtun lífeyrissjóðanna og vaxtaákvarðanir á markaði farin að verða dálítið vandræðalegur.

28.okt. 2010 - 10:00 Gylfi Arnbjörnsson

Hefur verkalýðshreyfingin staðið sig?

Að undanförnu hefur mikið verið rætt um þróun lægstu launa sem og helstu bóta í velferðarkerfinu og mikilli gagnrýni beint að bæði stjórnvöldum og verkalýðshreyfingunni fyrir að standa sig illa í að verja stöðu þeirra tekjulægstu. En er þetta réttmæt gagnrýni? Verkalýðshreyfingin lagði mikla áherslu á lægstu laun í síðustu kjarasamningum. Voru þetta innantóm orð, brást hreyfingin eigin stefnu og væntingum þeirra sem búa við lægstu kjör? Til að skoða þetta er rétt að skoða nánar þróun lægstu bóta og launa.
27.okt. 2010 - 09:30 Gylfi Arnbjörnsson

Af kröfugerð verkalýðsfélaganna

Svavar Gestsson, fyrrverandi Alþingismaður, skrifaði grein í Fréttablaðið nýverið um kröfugerð verkalýðsfélaganna og veltir vöngum yfir afstöðu og áhuga ASÍ til húsnæðismála. Greinilegt er af umfjölluninni að Svavar hefur dvalið lengi erlendis sem sendiherra og ekki fylgst með umræðunni. Grundvallarstef í stefnu og starfi ASÍ hefur frá upphafi verið og er enn öruggt og mannsæmandi íbúðarhúsnæði fyrir almennt launafólk. Krafa um bæði almenn og félagsleg húsnæðisúrræði hér á landi á viðráðanlegum kjörum eru undan rifjum hennar runnin sbr. verkamannabústaðakerfið og almenna húsnæðiskerfið. Fjármögnun framkvæmda og almennra lánveitinga er og hefur verið á verksviði hennar og lífeyrissjóðanna. Nefna má byggingu verkamannabústaðanna við Hringbraut á þriðja áratugnum, samkomulags ASÍ við stjórnvöld árið 1964 um byggingu íbúða í Breiðholti og samkomulagsins um verulega hækkun lána Húsnæðisstofnunar ríkisins 1986 sem dæmi um þetta.
17.okt. 2010 - 13:09 Gylfi Arnbjörnsson

Hið sanna um afstöðu ASÍ til lausnar á greiðslu- og skuldavanda heimilanna

Undanfarna daga hafa ýmsir aðilar leyft sér að rangtúlka og afvegaflytja afstöðu ASÍ til greiðslu- og skuldavanda heimilanna. Fjölmiðlar hafa ýmist lagt forseta ASÍ orð í munn eða lagt rangt mat á okkar málflutning.  Nú síðast hafa Hagsmunasamtök heimilanna verið með ótrúlegar fullyrðingar um afstöðu okkar í málinu.
04.maí 2010 - 09:50 Gylfi Arnbjörnsson

Af ávöxtun lífeyrissjóðanna og meintu hruni þeirra

Af skiljanlegum ástæðum hefur mikil umræða verið um stöðu lífeyriskerfisins í kjölfar hruns fjármálakerfisins og áhrif þess á lífeyrisréttindi okkar félagsmanna. Ljóst er að hrunið kemur mjög misjafnlega niður á lífeyriskerfinu, þar sem sjóðsfélagar almennu lífeyrissjóðanna og ,,frjálsu‘‘ lífeyrissjóðanna  standa frammi fyrir því að þurfa að þola lækkun réttinda á meðan sjóðafélagar opinberu lífeyrissjóðanna þurfa þess ekki vegna ábyrgðar ríkis og sveitarfélaga á öllum réttindum.
20.apr. 2010 - 16:25 Gylfi Arnbjörnsson

Tillaga ASÍ um mótun efnahagsáætlunar

Þrátt fyrir að margt hafi vel tekist við endurreisn efnahagslífsins, er ljóst að þessi sáttmáli hefur ekki reynst sá vettvangur umræðu og ákvarðanatöku  sem vænst var. Ítrekaðar tafir hafa orðið á framvindu áætlunar AGS og stjórnvalda m.a. vegna deilunnar um Icesave reikninganna.
31.mar. 2010 - 13:40 Gylfi Arnbjörnsson

Alvarlegar blikur á lofti – samstarf í uppnámi

Strax í kjölfar þess að efnahagskerfi okkar hrundi í byrjun október 2008 setti Alþýðusamband Íslands
sér skýr markmið um að verja yrði hag launafólks og heimilanna. Lögð var áhersla á þann gríðarlega
greiðslu- og skuldavanda sem blasti við og að unnið yrði hratt að endurreisn efnahags- og atvinnulífs.
Markmiðið var skýrt og verkefnið stórt því draga varð úr tekjutapi og kaupmáttarrýrnun launafólks og
skapa forsendur fyrir fjölgun starfa til þess að mæta hratt vaxandi atvinnuleysi.
09.mar. 2010 - 19:35 Gylfi Arnbjörnsson

Getum við treyst brennuvarginum fyrir kyndlinum?

Þetta var merkileg yfirlýsing. Gerir ráðherrann sér ekki grein fyrir því hvað hann er að segja? Er formaður Vinstri Grænna að hlakka yfir því að samkeppnisstaða íslenskra fyrirtækja hafi verið bætt með því að lækka laun hér á landi um helming mælt í evrum? Er það gott fyrir launafólk að missa fjórðung eigna sinna og kaupmáttar á einu bretti?
03.feb. 2010 - 10:30 Gylfi Arnbjörnsson

Hver á að skilgreina hagsmuni félagsmanna ASÍ?

Magnús Orri Schram skrifar í gær pistil þar sem hann spyr hverjir séu hagsmunir félagsmanna ASÍ og fagna ég því að hann sé að leita eftir því – þó hann telji sig hafa sjálfstætt umboð til að svara spurningunni sjálfur. Ég fagna því hins vegar að Magnús Orri leggi sig fram um það að finna leiðir til þess að efla atvinnulífið og fjölga störfum. Ég hef lengi talað fyrir því að viðbrögð við atvinnuleysi sé og eigi að vera eitt af helstu forgangsverkefnum Alþingis, þó ég telji þingmanninn vaða reyk með þessa tillögu.
30.jan. 2010 - 11:38 Gylfi Arnbjörnsson

Samfylkingarmaður á villigötum

Magnús Orri Schram skrifaði pistil fyrir skömmu þar sem hann tekur undir með Sjálfstæðisflokknum um að skattleggja séreignasparnað landamanna, en í stað þess að greiða niður halla ríkissjóðs vill hann að þessum tekjum verði ráðstafað í uppbyggingu atvinnulífsins. Við þessum hugleiðingum Magnúsar Orra er nauðsynlegt að bregðast af tveimur ástæðum.

Gylfi Arnbjörnsson
Netfang: gylfi@asi.is
Forseti ASÍ frá október 2008.
Námsferill:
Samvinnuskólinn að Bifröst
Meistaragráðu í byggðahagfræði og vísindaheimspeki frá Verslunarháskólanum í Kaupmannahöfn 1985
Starfsferill:
Deildarstjóri viðskiptadeildar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki 1986-1988.
Hagfræðingur ASÍ hjá Kjararannsóknarnefnd frá 1989, hjá ASÍ frá 1992 og forstöðumaður hagdeildar ASÍ frá 1994 til 1997.
Framkvæmdastjóri Eignarhaldsfélagsins Alþýðubankinn (EFA) hf. 1997-2001.
Framkvæmdastjóri ASÍ 2001-2008.
Stjórnarstörf:
Sat í stjórnum fjölda sprotafyrirtækja f.h. EFA 1997-2001.
Sat í stjórn Evrópusamtaka áhættufjárfesta 1999-2001.
Situr í stjórn Norrænu verkalýðssamtakanna og Evrópusamtaka verkalýðsfélaga.
Stjórnarformaður Starfsendurhæfingarsjóðs.
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 06.4.2018
Sjáðu þessi dæmi um græðgisvæðingu!
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 05.4.2018
Dröslaði bróður mínum í kirkju
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Hvað segi ég í Las Vegas?
Sverrir Björn Þráinsson
Sverrir Björn Þráinsson - 05.4.2018
Hjónin Laufey og Bjarki losuðu sig við 33 kg á 12 vikum
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 31.3.2018
Heimsókn Øverlands
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 29.3.2018
„Heyrðu“
Vilhjálmur Birgisson
Vilhjálmur Birgisson - 05.4.2018
Þinn tími sem forseti ASÍ er liðinn!
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 07.4.2018
Málið okkar
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 09.4.2018
RÚV er tímaskekkja
Davíð Már Kristinsson
Davíð Már Kristinsson - 27.3.2018
Dymbilvika
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir
Ingibjörg Gunnlaugsdóttir - 06.4.2018
Skömmin
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 14.4.2018
Grafir án krossa
Brynjar Nielsson
Brynjar Nielsson - 17.4.2018
Grímulaus pólitík
Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Hannes Hólmsteinn Gissurarson - 21.4.2018
Þrjár örlagasögur
Fleiri pressupennar