23. okt. 2017 - 19:00

Hvað er vitund?

Vitundina er hvorki hægt að mæla né vega. Samt sem áður hafa hugsuðir og vísindamenn öldum saman leitað skýringa á því hvað vitundin eiginlega felur í sér. Leit þeirra hefur til þessa fært okkur fá svör en leitt af sér margrar spurningar:
  • Hvar er vitundin staðsett?
  • Er vitundin óháð líkamanum?
  • Geta dýr og vélar verið sér meðvituð?
Fullt tungl, líkt og það blasir við okkur mönnunum, hefur í rauninni ekkert með tungl veruleikans að gera. Það er einungis að finna í vitund okkar, á sama hátt og ilmur verður ekki til fyrr en rokgjarnar sameindir, úr t.d. osti, verka á víxl við skynjara í nefi okkar og leysa úr læðingi tiltekin hughrif í vitundinni.

Fyrir hartnær 2500 árum velti gríski heimspekingurinn Demókrít fyrir sér þessu samhengi á milli skynfæranna og skilningi vitsmunanna á þeim. Augustín biskup í Hippó lýsti vandamálinu u.þ.b. 400 e.Kr.: „Þegar horft er á efnislegan hlut með augum vitsmunanna er hann ekki lengur efnislegur, heldur spegilmynd slíks hlutar og sú eining sem viðurkennir þessa speglun með vitsmununum er hvorki efnislegur líkami né speglun áþreifanlegs hlutar.“ Þessi aðgreining milli efnislegs líkama, sem skynjað geti umheiminn, og andlegra vitsmuna eða sálar, sem viðurkennt getur og tekið meðvitaða afstöðu til umheimsins, kallast í heimspeki tvíhyggja.

Descartes segir sálina búa í heilanum

Franski heimspekingurinn og stærðfræðingurinn René Descartes þróaði áfram þessar hugmyndir sínar um vitundina í ritverki sínu „Meditationes de prima philosophia“, (Hugleiðingar um frumspeki) frá árinu 1641, þar sem hann lýsti sálinni sem ólíkamlegu „hugsandi fyrirbæri“ sem feli í sér aðalinntakið í hverjum og einum og sé grunnur allra hugsana, vona, efasemda og trúar. Descartes var þeirrar skoðunar að sálin gæti verið óháð líkamanum en að sál og líkami verkuðu hvort á annað. Descartes var mikið í mun að komast að raun um hvar sálin væri staðsett og ólíkt öðrum heimspekingum sem álitu að sálin svifi um í lausu lofti, eða væri alls staðar, staðhæfði Descartes að sálin ætti heima í heilanum. Hann vissi að heilinn væri nánast samhverfur og að flesta þætti hans væri að finna í tveimur útgáfum, annars vegar í hægra og hins vegar í hægra heilahveli, en þar sem sálin væri aðalinntakið í hverjum og einum væri einungis unnt að eiga eina sál. Því hlyti að vera til hluti í heila sem einungis fyrirfyndist í einni útgáfu og Descartes áleit að það hlyti að vera heilaköngullinn. Í dag er vitað að melatónín er framleitt í heilaköngli, en um er að ræða hormónið sem skiptir sköpum fyrir stjórnun dægursveiflna, og þó svo að mörg nútímaleg, andleg trúfélög leggi enn áherslu á að þessi kirtill skipti sköpum fyrir vitundina, þá hefur sú tilgáta aldrei verið sönnuð vísindalega.

Guð er tengiliðurinn milli líkama og sálar

Ein helsta ögrunin sem Descartes fékkst við, það sem kallað hefur verið „tvíhyggja Descatres“, var að útskýra hvernig ólíkamlega sálin gæti verkað í tengslum við áþreifanlegan hluta heilaköngulsins og þar með aðra hluta líkamans, fyrst hún væri allt önnur að gerð. Franski heimspekingurinn fann aldrei neina ásættanlega lausn á þessari gátu og margir áhangendur hans töldu að tengingin milli líkama og sálar hlyti að vera fólgin í guði.

Enn þann dag í dag hafa hinar ýmsu greinar innan tvíhyggjunnar átt erfitt með að útskýra samhengið á milli líkama og sálar og sú staðreynd hefur gefið annarri heimspekistefnu byr undir báða vængi, en með því er átt við efnishyggjuna. Samkvæmt kenningum efnishyggjunnar eru meðvitaða sálin og líkamlegi heilinn einn og sami hluturinn og því er einnig haldið fram að maðurinn, og allar aðrar meðvitaðar verur, feli ekki í sér neina óáþreifanlega, þ.e. sálarlega, þætti. Hugtakið „neural correlate“ (taugasamsvörun) er mjög mikilvægur þáttur efnishyggjunnar en með því er átt við að hver einasti hluti heildarvitundarinnar eigi sér taugafræðilega samsvörun sem geti útskýrt hann. Í hugum margra taugasérfræðinga táknar þetta að vitundin og allar mannlegar tilfinningar eigi upptök sín í lífefnafræðilegum efnaferlum í heila.

Að vísu er mjög torvelt að sýna fram á og bera kennsl á taugaboð sem tengjast vitundinni. Best væri ef hægt yrði að skima heila fólks og komast þannig að raun um hvað ætti sér stað í vitund þess, líkt og t.d. hægt er að bera kennsl á taugafrumurnar sem stjórna hreyfingum handarinnar. Þetta síðastnefnda er unnt að gera með því að skanna heilann fyrir hreyfingu, meðan á henni stendur og eftir hana og rannsaka síðan myndirnar til að átta sig á í hvaða heilastöðvum verða breytingar á starfsemi meðan á hreyfingunni stendur. Ekki er þó unnt að beita sömu einföldu aðferðinni við rannsóknir á vitundinni, vegna þess að þar er stöðug starfsemi við eðlilegar aðstæður.


Taugasérfræðingar leita undirstöðu vitundarinnar í heilanum. Juan Carlos Fernández-Miranda, Florida háskóla, er einn þeirra sem álíta að svæði sem nefnist eyjaloka leiki lykilhlutverk hvað vitundina áhrærir.

Líkt og við á um tvíhyggju fyrirfinnast mörg afbrigði af efnishyggju en upphaflega voru flestir áhangendur kenningarinnar sammála um að sálin, sem væri líkamleg og áþreifanleg, væri staðsett í afmörkuðum hluta heilans, svolítið svipað því sem Descartes gerði sér í hugarlund um heilaköngulinn. Þegar svo vísindamenn öðluðust meiri vitneskju um starfsemi heilans á 20. öld áttu þessar tilgátur þó í auknum mæli í vök að verjast.

Þátttakendur í tilraun sjá ofsjónir

Tékkneski sálfræðingurinn Max Wertheimer framkvæmdi árið 1912 tilraun með svonefnt phi-fyrirbæri, sem síðar meir var þróað frekar. Í tilrauninni eru þátttakendum sýndar mjög hratt tvær myndir, hvor á fætur annarri, og er önnur myndin með bláan hring í efra vinstra horni en á hinni er rauður hringur neðst til hægri. Í ljós kom að á tilteknum hraða skynja þátttakendur myndirnar tvær sem eina hreyfimynd þar sem hringurinn færist á ská yfir myndina og skiptir um lit á miðri mynd. Seinni myndin hefur með öðrum orðum á einhvern hátt áhrif á skynjun fólks á fyrri myndinni, þannig að fólk skynjar litabreytinguna áður en það verður sér meðvitað um seinni myndina.

Bandaríski heimspekingurinn Daniel Dennett túlkaði þessar tilraunir mörgum áratugum síðar á þann veg að vitundin skynjaði atburðina ekki í réttri tímaröð. Ef vitundin væri staðsett í afmörkuðum hluta heilans, þá ættu taugaboðin frá auganu að berast þangað í þeirri röð sem þau koma fyrir, þannig að þátttakendur hefðu átt að gera sér grein fyrir á tveimur aðgreindum augnablikum að hringurinn væri fyrst blár en síðan rauður. Heimspekingurinn dró þess vegna þá ályktun að vitundin væri ekki bundin við eitt tiltekið svæði heilans, heldur hlyti hún að vera staðsett á nokkrum stöðum, sem síðan ynnu saman.

Á þessum sama tíma gerðu læknar jafnframt ýmsar athuganir sem bentu til að veikindi og slys, sem valda skemmdum á heila, hefðu nánast í öllum tilvikum áhrif á persónuleika sjúklingsins. Þetta benti því ekki til þess að sálin eða vitundin ætti sér stað á neinum sérstökum, afmörkuðum stað heilans. Hún virtist frekar vera staðsett víða í einu eða jafnvel út um allt.

Árið 1991 reyndi Daniel Dennett svo að gera endanlega upp við tvíhyggju Descartes, sem hann áleit hafa haft ómaklega mikil áhrif á skilning okkar á vitundinni. Hann kynnti til sögunnar kenninguna „the multiple drafts model“, sem á íslensku mætti kalla „líkan hinna mörgu athugasemda“. Samkvæmt kenningu þessari er unnt að vinna einangrað úr hverri skynjun og öðlast tiltekna reynslu vegna þessa, ellegar sameina hana annarri skynjun, sem hugsanlega hefur verið fundið fyrir áður, en sem einstaklingurinn jafnvel hefur ekki gert sér grein fyrir fyrr, með þeim afleiðingum að skynjanirnar tvær verða að einni heildarskynjun. Líkt og heiti kenningarinnar gefur til kynna skynjum við umheiminn í mörgum einangruðum þáttum sem líkja mætti við athugasemdir sem skráðar eru í flýti. Athugasemdirnar er síðan unnt að sameina og skrifa úr þeim heila bók á sama hátt og skynjanirnar geta orðið að einni meðvitaðri allsherjarskynjun.

Vitundin lætur sem sé ekki fyrst á sér kræla strax eftir að við skynjum eitthvað því hún er öðru fremur útkoma úr stöðugri úrvinnslu upplýsingastreymis sem okkur berst í sífellu. Þetta þýðir einnig að margar skynjanir komast alls ekki alla leið í vitundina.

Dýrin eru meðvituð á annan hátt

Samkvæmt fyrrgreindu líkani Daniels Dennetts er einungis réttlætanlegt að ræða um vitund ef hún hefur áhrif á gerðir okkar. Skilningur hans á vitundinni veitir mikla möguleika á að útfæra hugtakið þannig að unnt sé að ræða um mörg þrep vitundar hjá bæði dýrum og vélum. Það að vera sér meðvitaður er ekki spurning um annaðhvort eða og því fæst heldur ekkert einhlítt svar við því hvort dýr og vélar geti verið meðvituð.

Líkt og flestar aðrar kenningar færir kenning Dennetts okkur ekkert ákveðið svar við því hvar vitundin sé staðsett í heilanum. Kenningin felur á hinn bóginn í sér eins konar áskorun, sem margir taugasérfræðingar hafa glímt við á undanförnum áratugum. Flestir vísindamenn á þessu sviði eru sammála Daniel Dennett í grundvallarhugmyndum hans um að vitundin eigi rætur að rekja á áþreifanlegum stað og að hún tengist fleiri en einum stað heilans.

Einn þeirra sem segist hafa staðsett vitundina mjög nákvæmlega er enski taugalíffræðingurinn Francis Crick, sem árið 1964 fékk Nóbelsverðlaun fyrir að gera grein fyrir tvöfaldi gormalögun DNA-sameindarinnar. Crick lést árið 2004 áður en honum tókst að ljúka við rannsóknir sínar en starfsbróðir hans, Christof Koch, hélt starfi hans áfram og birti kenningar hans árið 2005.

Vitundin breytir sýn og angan í rós

Crick og Koch veittu því athygli að meðvitaðar athuganir okkar á tilteknu fyrirbæri verða nánast alltaf að einni sameiginlegri skynjun. Sýn, angan og litur rósar tengjast þeirri tilfinningalegu skynjun okkar að rósin sé tákn ástarinnar. Vitað er að unnið er úr ólíkum skynjunum á ólíkum stöðum heilans og því hljóta margar ólíkar heilastöðvar að starfa saman til þess að geta fært okkur eina fullgerða vitundarskynjun.

Vísindamennirnir tveir hófu því að rannsaka líffærafræði heilans í þeim tilgangi að freista þess að koma auga á uppbyggingu sem væri fær um að samþætta slíka starfsemi. Rannsóknirnar leiddu hugann að hluta af gráa efninu undir miðbiki heilabarkarins í báðum heilahvelum. Þetta lag af heilafrumum, sem er innan við einn millímetri á þykkt, gengur undir heitinu eyjaloka, og þó svo að öll spendýr hafi yfir að ráða eyjaloku er hlutverk hennar nánast óþekkt. Vísindamennirnir komust að raun um að heilafrumurnar í eyjalokunni hafa tengingar yfir í nánast alla hluta heilabarkarins, þar sem æðri heilastarfsemi, á borð við tungumál, ákvarðanir og skynjanir, er að finna. Taugatengingarnar eru þar að auki tvíþættar, þannig að hver taugafruma í eyjaloku bæði fær upplýsingar úr stöðvunum í heilaberki og getur sent upplýsingar til baka þangað. Þá er eyjalokan einnig með taugatengingar í aðra hluta heilans sem dýpra liggja, þaðan sem undirstöðutilfinningar okkar eiga sér rætur.

Eyjalokan virðist með öðrum orðum vera eins konar miðlæg stjórnstöð sem tengir stóra hluta heilans við hver annan. Enn sem komið er er einungis um að ræða kenningu sem ekki hefur fengist staðfest en vísindamennirnir hafa lagt til ýmsar rannsóknir sem gætu varpað ljósi á það hvort eyjalokan sé mikilvæg fyrir vitundina. Ein tilraunanna snýst um að græða rafskaut í eyjaloku þeirra sem þátt taka í tilrauninni og virkja heilafrumurnar með veikum straumi. Ef unnt yrði að kveikja nýjar hugsanir, skoðanir eða tilfinningar í vitund þátttakendanna á þennan hátt væri það til marks um að kenning Francis Cricks og Christofs Kochs ætti við rök að styðjast.

Þrátt fyrir aldalangar athuganir heimspekinga og áratugalangar taugafræðirannsóknir hafa vísindin í raun ekki á öðru að byggja en kenningum og í rauninni er mjög takmarkað til af haldbærum gögnum sem varpað geta ljósi á vitundina. Að öllum líkindum mun enn renna mikið vatn til sjávar áður en unnt verður að sannreyna í eitt skipti fyrir öll hvernig taugaboð frá auga ferðast gegnum heilann og kallar fram stórfenglega upplifun á fullu tungli.
20.mar. 2018 - 10:00 Kynning

Smellinn einingahús: Íslensk gæði frá BM Vallá

Smellinn húseiningar frá BM Vallá eru í dag vinsæll kostur fyrir allar gerðir húsa. BM Vallá leggur mikinn metnað í að skila vandaðri framleiðslu og skapa heildarlausn fyrir viðskiptavininn. Einingarverksmiðjan BM Vallá er staðsett á Akranesi þar sem einnig er starfrækt steypistöð fyrir svæðið og hönnunardeild sér um alla burðarþols- og einingateikningar sé þess óskað. Helstu framleiðsluvörur eru sökklar, einangraðir útveggir með og án endanlegrar áferðar, kaldir útveggir, innveggir, loftaplötur (filigran), stigar og pallaeiningar, svalir og ýmsar séreiningar. Einingarnar eru steyptar við bestu mögulegu aðstæður, sem tryggir gæði steypunnar.

05.mar. 2018 - 10:00 Kynning

Svona skaltu þvo öndunarfatnaðinn

Sá misskilningur er nokkuð útbreiddur að ekki eigi að þvo öndunarfatnað. Þetta er alrangt. Með tímanum setjast sviti og drulla í fatnaðinn og við það minnkar vatnsheldni ytra byrðisins.
02.mar. 2018 - 09:48

Mitsubishi Eclipse Cross frumsýndur á stórsýningu Heklu

HEKLA hefur aldrei boðið upp á jafn margar gerðir jeppa og jepplinga og teflir fram einum fjórtán slíkum laugardaginn 3. mars þegar blásið verður til stórsýningar milli klukkan 12 og 16.
01.mar. 2018 - 14:30 Kynning

Ítalska gæðakaffið Italcaffe

Eldofninn er rómuð pizzeria í Grímsbæ við Bústaðarveg en þar eru framreiddar dýrindis pítsur úr eldofni á ítalska vísu. Eldofninn býður einnig upp á ítalska eðalkaffið Italcaffe. Italcaffe S.p.A. er ítalskt kaffibrennslufyrirtæki sem flytur inn gæðabaunir beint frá mörkuðum.
05.jan. 2018 - 11:45

Þrjár frumsýningar á bílasýningu Heklu

Það verður allsherjar bílaveisla laugardaginn 6. janúar, milli klukkan 12 og 16, þegar Hekla heldur sína árlegu bílasýningu í glæsilegum salarkynnum við Laugaveg 170 – 174. Til sýnis verður allt það nýjasta og ferskasta frá Audi, Mitsubishi, Skoda og Volkswagen en aðalnúmer dagsins eru Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Polo, Skoda Octavia RS245 og Octavia Scout.
22.des. 2017 - 17:00

Svona geturðu bætt heilsu þína og það á aðeins tíu sekúndum

Tímaritið Women's Health Magazine tók saman lista yfir ráð sem bæta heilsu þína á tíu sekúndum hvert. Tíu atriði sem gætu virst smávægileg en skipta máli í stóra samhenginu.
07.des. 2017 - 13:00

Hvernig starfar minnið?

Jacopo Annese við University of California í San Diego, BNA, skoðar hér þunna skífu af heila frá látnum manni með minnisstol. Hvernig ber heilinn sig að við að varðveita minningar? Vísindamenn hafa um áraraðir reynt að skýra hvernig við erum fær um að muna mikilvæga hluti en gleyma öðrum. Og á síðustu árum hafa ótal rannsóknir á bæði heilbrigðum manneskjum og persónum með alvarlegt minnisstol hjálpað fræðimönnum að afmarka svarið.
06.des. 2017 - 13:50

Kormákur fær nóg af ofbeldi eiginkonu sinnar

Vefurinn er önnur glæpasaga Magnús Þórs Helgasonar en fyrir jólin 2016 kom út eftir hann glæpasagan Bráð. Það er Óðinsauga sem gefur út.

06.des. 2017 - 10:00

Ný jólaauglýsing Pepsi Max í Evrópu tekin upp á Íslandi

Íslenskir brimbrettakappar á LED-lýstum brettum eru í aðalhlutverki í nýrri jólaauglýsingu Pepsi MAX sem verður sýnd um alla Evrópu nú á aðventunni. Að stíga á brimbretti í ísköldum íslenskum sjó er varla fyrsta jólahefðin sem fólki dettur í hug, en það er þó raunin í nýju auglýsingunni þar sem fólk er hvatt til að prófa eitthvað nýtt þessi jólin.
05.des. 2017 - 13:11

Jólaútgáfa af Brennivíni á markaðinn: Aukin framleiðsla og sala

Sérstök jólaútgáfa af Brennivíni komin á markaðinn og ber hún nafnið „Brennivín Jólin 2017“.  Líkt og undanfarin ár er um einkar metnaðarfulla útgáfu að ræða en að þessu sinni hefur Brennivínið fengið að þroskast í notuðum sérrítunnum sem fluttar voru til landsins sérstaklega í verkið, en varan er blanda af mismunandi mikið þroskuðu víni. 

04.des. 2017 - 10:00 Kynning

Híf opp! Gamansögur af íslenskum sjómönnum

Nýverið kom út hjá Bókaútgáfunni Hólum bókin Híf opp! og inniheldur hún gamansögur af íslenskum sjómönnum. Höfundur bókarinnar er Guðjón Ingi Eiríksson og hefur hann leitað efnis víða.
03.des. 2017 - 09:00 Kynning

Æviminningar Magna skipstjóra: Lestu kafla úr þessari heillandi ævisögu

Fyrir stuttu kom út hjá Bókaútgáfunni Hólum ævisaga Magna Kristjánssonar, skipstjóra frá Neskaupstað.  Það er Ragnar Ingi Aðalsteinsson frá Vaðbrekku sem skráði og hér á eftir verður gripið niður í einn kafla bókarinnar, „Jólatúrinn – og jólapakki frá besta vininum“:

02.des. 2017 - 14:45

Anna – Eins og ég er: Lestu kafla úr bókinni

Í bókinni Anna – Eins og ég er er fjallað um ótrúlegt lífshlaup Önnu Kristjánsdóttur vélfræðings sem var ein af fyrstu Íslendingunum til að láta leiðrétta kyn sitt. Hún vissi frá blautu barnsbeini að hún hefði fæðst í röngum líkama.

29.nóv. 2017 - 16:00

5 árangursríkar leiðir til að auka sjálfstraust barna

Að hafa gott sjálfstraust er ómetanlegt og foreldrar hafa mikið um það að segja að börn þeirra fari út í lífið með gott og heilbrigt sjálfstraust. Hér eru nokkur dæmi sem Ladyzona birti sem leið fyrir foreldra til að auka sjálfstraust barna sinna.
26.nóv. 2017 - 20:00

Furðulegar staðreyndir um drauma

Draumar eru oft á tíðum einkennileg fyrirbæri og margir telja að þeir séu fyrirboðar einhvers - góðs eða ills. Hér að neðan gefur að líta ýmsar einkennilegar staðreyndir um drauma.
26.nóv. 2017 - 18:00

Er kynlífið þreytt? Níu frábær frygðaraukandi ráð sérfræðinganna

Þegar nýjabrumið er horfið úr sambandinu er hætta á að kynlífið verði litlaust og rútínukennt. Nokkrir af helstu kynlífsfræðingum heims gefa hér sitt uppáhalds ráð svo pör geti haldið áfram að njóta vills kynlífs til hins ýtrasta.
26.nóv. 2017 - 15:00

Klæðskerinn fljúgandi

Austurríski klæðskerinn, Franz Reichelt, fann upp stóra yfirhöfn, sem hann nefndi “fallhlífarfrakkann”, sem var úr þunnu efni með miklu vænghafi. Hann starfaði í Frakklandi og var þekktur undir viðurnefninu “klæðskerinn fljúgandi”.
26.nóv. 2017 - 11:00

30 skref að grænni lífsstíl

Ef öll hús í Bandaríkjunum myndu skipta yfir í sparperur hefði það sömu áhrif á ef ein milljón bíla yrðu fjarlægðar af götunum.
25.nóv. 2017 - 18:00

Nokkrar frábærar jólamyndir sem stytta biðina

Er biðin óbærileg? Þá er ekkert betra á aðfangadegi en að hlamma sér í sófann og horfa á góða jólamynd sem gerir biðina eftir aðfangadagskvöldi bærilegri og kemur fólki í jólaskap. Hér eru nokkrar góðar myndir sem eru taldar með bestu jólamyndum allra tíma.
25.nóv. 2017 - 15:00

Stærsti loftsteinn sem fundist hefur á jörðinni

Hoba-steinninn í Namibíu er stærsti loftsteinn sem hefur fundist á jörðinni. Hann er einnig stærsti náttúrulegi járnklumpurinn sem vitað er um.
25.nóv. 2017 - 11:00

Minningar um mannkynið geymdar til ársins 8113

Árið 1940 var ýmsum munum úr hversdagslífinu á þeim árum, ásamt meistaraverkum í bókmenntum og listum, komið fyrir í læstri grafhvelfingu í Georgíufylki í suðurríkjum Bandaríkjanna. Menn reistu hvelfinguna þar sem þeir óttuðust útrýmingu mannkyns. Hvelfinguna má ekki opna fyrr en árið 8113.
22.nóv. 2017 - 16:00 Kynning

Boðtækni kynnir: Einfaldar sorppressur í úrvali

Pressurnar frá Ekobal eru einfaldar í notkun. Boðtækni ehf býður uppá pressur í hinum ýmsu stærðum sem henta bæði fyrirtækjum eða félagasamtökum. Pressurnar koma úr smiðju Ekobal og eru í senn áreiðanlegar, traustar og endingagóðar. Með því að nota pressurnar er hægt að minnka rúmmál á pappa ca. fimmfalt og á plasti ca. tífalt.
22.nóv. 2017 - 13:19 Kynning

Tölvutek: Jólagjöfin í ár! Star Wars drónar!

Tölvutek hefur fengið í sölu glæsilega dróna í takmörkuðu upplagi og eru þeir á frábæru tilboði næstu daga, hafa lækkað úr 29.990 niður í 19.990 kr. Tilboðið gildir út mánudaginn 27. nóvember.

17.nóv. 2017 - 20:00

Varúð: 20 verstu jólagjafirnar

Nú er aðeins rúmur mánuður til jóla og eru margir eflaust farnir að leiða hugann að jólagjöfum fyrir vini og vandamenn. Ef þú ert ekki búinn að kaupa gjafirnar þá eru hér nokkur dæmi um það sem ber að varast við jólagjafainnkaupin. Það er betra að lesa listann yfir því ekki viltu gefa gjöfina sem gæti eyðilagt jólin.
16.nóv. 2017 - 22:00

Fótboltaleikur dauðans

Árið 1942 var Kiev, höfuðborg Úkraínu, undir járnhæl nasista. Nokkrir knattspyrnumenn Dynamo Kiev komu saman og stofnuðu lið og kepptu á móti þýskum herdeildum þar sem hart var barist. Frægasti leikurinn var við liðið Flakelf, sem skipað var hermönnum úr Luftwaffe. Úkraínumennirnir léku stórkostlega í leiknum og það hafði afdrifaríkar afleiðingar.
16.nóv. 2017 - 21:00

Hann var dæmdur í fangelsi fyrir hrottalegan glæp: Síðan kom í ljós að hann var saklaus eftir 46 ár í fangelsi

Wilbert Jones, 65 ára karlmaður í Baton Rouge í Louisiana í Bandaríkjunum, er laus úr fangelsi, tæplega 50 árum eftir að hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir mannrán og nauðgun. 
16.nóv. 2017 - 20:00

Úrsúla sýnir Sigurbjörgu stuðning: „Gamla konan grét mikið og var óhuggandi“ – Dó stuttu síðar

„Seinna þegar ég var komin í annað húsnæði vildi ég heimsækja hana en þá var mér tjáð að hún hefði skyndilega látist skömmu áður.“ Þetta segir Úrsúla Jünemann, kennari á eftirlaunum og leiðsögumaður, í aðsendri grein í Fréttablaðinu í dag.

15.nóv. 2017 - 21:00

Þessi mynd var kveikjan að morðrannsókn

Meðfylgjandi mynd ber kannski ekki mikið yfir sér. Staðreyndin er sú að þessi mynd varð til þess að ákæra var gefin út á Englandi á hendur 71 árs karlmanni, David Dearlove, vegna gruns um að hann hafi banað stjúpsyni sínum, Paul Booth, árið 1968. 

15.nóv. 2017 - 20:00

Breskur ævintýramaður hvarf á Papúa Nýju-Gíneu

Ekkert hefur spurst til breska ævintýramannsins Benedict Allen í nokkrar vikur, eða frá því að hann fór frá Bretlandi í ferðalag um eyríkið Papúa Nýju-Gíneu í Suðvestur-Kyrrahafi. 
14.nóv. 2017 - 13:00 Kynning

The Saga Bites: Fiskisnakk fyrir fólk á ferðinni

The Saga Bites sækir innblástur í sögur víkinga á Íslandi. The Saga Bites er ný vara sem kom á markað ekki alls fyrir löngu. Um er að ræða íslenskan þorsk sem hefur verið þurrkaður í einum háþróaðasta þurrkunarklefa á Íslandi, sem gerir það að verkum að bitarnir verða bæði stökkir og bragðgóðir – og minna um leið á eitthvað sem kalla mætti fiskisnakk.
02.nóv. 2017 - 10:20 Kynning

Fjáröflun.is: Einfaldar einstaklingum og hópum að fara í fjáraflanir

„Við stofnuðum fjáröflun.is í byrjun árs og viðbrögðin hafa verið vonum framar. Hugmyndin  á bak við fjáröflun.is var að einfalda allt ferlið fyrir einstaklinga og hópa við fjáraflanir og það hefur tekist mjög vel. Í gegnum tíðina hefur vinna við fjáraflanir oft verið að leggjast á foreldrana sem hafa þurft að halda utan um pantanir og fjármagn en það vandamál heyrir nú sögunni til.
29.okt. 2017 - 20:00

Ráðgátan um dauða Jam Master Jay

Nú þegar fimmtán ár eru liðin síðan Jam Master Jay, liðsmaur rapptríósins Run DMC, var myrtur er lögregla engu nær um að leysa málið. 
29.okt. 2017 - 16:00

Mel B vill launahækkun

Kryddpían fyrrverandi Mel B vill launahækkun ef hún á að halda áfram sem dómari í America's Got Talent. Söngkonan, sem er 42 ára, er sögð óska eftir tuttugu prósenta hækkun frá Simon Cowell en hún stendur þessa dagana í skilnaði við Stephen Belafonte. 
25.okt. 2017 - 17:30

Gulli trylltist þegar Jóhannes hringdi: „Nú hringi ég bara á lögregluna“ - hlustaðu á upptökuna

Eitt þekktasta símaat útvarpssögunnar, hvorki meira né minna, er þegar Jóhannes Ásbjörnsson reyndi að ná sambandi við Gulla nokkurn. Sá sem svaraði hét Friðgeir og var ekki skemmt yfir hverju símtalinu á fætur öðru frá Jóhannesi. Símtölin áttu sér stað í þætti Jóhannesar og Sigmars Vilhjálmssonar, eða Simma og Jóa. Fyrir neðan má hlusta á símtalið sem ættu að fá alla til að hið minnsta brosa út í annað. Dæmi eru um að menn haldi að hrekkurinn sé leikinn en Pressan hefur það staðfest að svo er ekki. Nú þegar stjórnmálin hafa heltekið landann er ágætt að rifja upp þennan magnaða hrekk og gleyma sér í augnablik.
25.okt. 2017 - 11:00

Björgvin Halldórsson lagður í einelti: „Ég er alls ekki hrokafullur“

Það er ekki laust við að töffaraímynd hafi fylgt þér í gegnum tíðina og þú ert þekktur fyrir að vera snöggur að svara fyrir þig. Er töffaraskapurinn brynja eða kannski bara leikur?

14.okt. 2017 - 20:00

Flugræninginn og dularfulla fallhlífin: Sagan á bak við eitt undarlegasta mál bandarískrar flugsögu

Eitt dularfyllsta mál bandarískrar flugsögu er atvik sem varð um borð í flugvél Northwest Orient-flugfélagsins þann 24. nóvember árið 1971. Þann dag rændi maður, sem er enn ófundinn 45 árum síðar, flugvél flugfélagsins og tókst á ótrúlegan hátt að komast undan með 200 þúsund Bandaríkjadali með því að stökkva út úr flugvélinni. DV rifjar hér upp þessa mögnuðu sögu og nýlega opinberun sem gæti varpað ljósi á málið.
13.okt. 2017 - 10:00 Kynning

Nýjar vörur frá geoSilica slá í gegn: Kísilsteinefnið inniheldur hreinan jarðhitakísil

geoSilica hefur eflt vöruþróun á síðustu misserum. Kísilsteinefnið geoSilica inniheldur hreinan jarðhitakísil sem unninn er úr jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. Læknisfræðilegar rannsóknir hafa leitt í ljós að kísill gegnir mikilvægu hlutverki í mannslíkamanum og er honum nauðsynlegur.
12.okt. 2017 - 10:00 Kynning

Marteinn rannsakar dularfullt mannshvarf: Umsátur er næstum því óbærilega spennandi

Umsátur eftir Róbert Marvin er drungaleg, ófyrirsjáanleg og stundum nánast óbærilega spennandi glæpasaga sem gerist í litlu þorpi á Vesturlandi. Dreifbýlislöggan Marteinn fer fyrir tilviljun að rannsaka gamalt mannshvarfsmál sem virðist tengjast ýmsum óvæntum uppákomum sem verða í litla samfélaginu.
29.sep. 2017 - 16:40 Kynning

Sólgleraugnadagar í Eyesland - 20% afsláttur

Fjölbreytt úrval í boði! Nú eru sólgleraugnadagar í Eyesland gleraugnaverslun og 20% afsláttur af öllum sólgleraugum. Fjölbreytt úrval er í boði svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Eyesland leggur metnað sinn í að bjóða góðar vörur á góðu verði og því ætti engan að undra að finna má sólgleraugu frá 2900 kr. og upp úr eftir því hvað er valið.
22.sep. 2017 - 09:00 Kynning

Boðleið inn í framtíðina: „Engin verk eru of stór eða of lítil“

Boðleið er í samstarfi við fjórtán endursöluaðila í Noregi. Boðleið þjónusta er tæknifyrirtæki sem býður heildarlausn í net- og símamálum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Boðleið var stofnað í október 2001 með samninga við NEC og Panasonic um sölu og þjónustu á símalausnum þeirra á Íslandi. Ári síðar voru starfsmenn orðnir fjórir og viðskiptavinum fjölgaði stöðugt ásamt því að þjónusta við önnur símkerfi jókst.
17.sep. 2017 - 20:00 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir

Algengustu draumarnir og hvað þeir þýða

Draumar geta veitt okkur furðulega innsýn í undirmeðvitundina og reynist oft erfitt að ráða þá. 
Hér eru nokkrir af algengustu draumunum og hvað þeir gætu þýtt fyrir þig. Þetta er einungis lauslegur leiðarvísir, aðeins dreymandinn sjálfur getur túlkað hvað sé í gangi í hausnum hans. 
15.sep. 2017 - 10:00 Kynning

Hágæði og hagstætt verð: Heitir pottar og saunavörur

Fyrirtækið Goddi, Auðbrekku 19 Kópavogi, er með afar fjölbreytt vöruúrval og er meðal annars framarlega í sölu á heitum pottum, lokum yfir heita potta, infrarauðum saunaklefum og hitaklefum, auk hefðbundinna gufubaða og ýmiss konar búnaðar þeim tengdum.
08.sep. 2017 - 10:50

Stórsókn þýska gæðagripsins: 311% söluaukning á Audi

Næstum fjórir af hverjum 10 nýjum tengiltvinnbílum á árinu eru af gerðinni Mitsubishi Outlander PHEV. Þýski bílarisinn AUDI hefur slegið í gegn á árinu en AUDI er nú næst stærsta vörumerkið í sölu á tengiltvinnbílum fyrstu átta mánuði ársins 2017. Þannig er AUDI A3 e-tron næst söluhæsti tengiltvinnbílinn og jókst salan um 128% frá sama tíma í fyrra.
07.sep. 2017 - 14:45

Hversu há er upplausn mannsaugans?

Augað virkar ekki á sama hátt og myndavél, en ef við gætum einbeitt sjóninni að öllu sjónsviðinu í einu væri upplausnin hátt í 600 megadílar. Er hægt að mæla skerpu sjónarinnar í dílum eins og gildir um stafrænar myndavélar? Hæfni mannsaugans til að greina sundur tvo punkta er skilgreind sem horn þar eð skerpan fer eftir fjarlægðinni milli augna og hlutar. Þetta horn er um 0,005 gráður og við getum því aðgreint 200 punkta á einnar gráðu bili.
06.sep. 2017 - 11:00 Kynning

Heilsaðu haustinu mjúkri röddu: Vilt þú vinna kassa af Voxis?

Er ekki kominn tími til að hætta þessum endalausu hóstaköstum? Í tilefni þess að haustið er nú gengið í garð hér á Fróni ætlar Pressan í samvinnu við SagaMedica að gefa fimm heppnum lesendum kassa af Voxis hálstöflum. Þann 12. september drögum við svo út fimm heppna vinningshafa og látum þá vita. Taktu þátt!
05.sep. 2017 - 14:50 Kynning

Öryggismyndavélar frá Boðtækni: Eina sem þú þarft er þráðlaust net

Myndavélarnar eru mjög notendavænar og auðveldar í notkun. Boðtækni býður upp á mjög góðar þráðlausar háskerpumyndavélar frá Zmodo. Þessar myndavélar eru gríðarlega vinsælar og auðveldar í notkun. Um er að ræða nokkrar gerðir af wifi myndavélum sem hægt er að koma fyrir hvar sem er, til að fylgjast með hverju sem er. Það eina sem þarf er rafmagnstengill og þráðlaust net.
01.sep. 2017 - 14:30 Kynning

Tölvutek 11 ára: Afmælisveisla á heimsmælikvarða – og þér er boðið!

Þér er boðið í veislu! 11 ára afmælisveisla Tölvuteks verður flautuð á laugardaginn 2. september kl. 12:00 í Hallarmúlanum. Þennan sama dag í fyrra mættu þúsundir fólks í 10 ára afmæli Tölvuteks og tóku þátt í einstökum viðburði sem að sjálfsögðu verður endurtekinn í ár. Kynntu þér dagskrána hér!
01.sep. 2017 - 10:00 Kynning

Loksins gæludýraverslun í Vesturbæinn: Gæludýr.is opnar sína fjórðu verslun – Opnunarhátíð á laugardaginn

„Við verðum með fullt af opnunartilboðum, þrautabraut fyrir hundana, vörukynningar fyrir hunda sem geta fengið að smakka og svo ætlar grillvagninn frá Veisluspjóti að grilla pylsur ofan í tvífætlingana. Ennfremur verða happadrætti og alls konar húllum hæ.“

31.ágú. 2017 - 10:50 Kynning

geoSilica á kynningarafslætti alla Ljósanótt

Nýju vörurnar frá geoSilica Nýverið hefur geoSilica þróað þrjár nýjar vörur þar sem íslenskur kísill er sem fyrr í aðalhlutverki. Þessar vörur eru nú komnar í sölu og það á kynningarafslætti til 17. september. Um er að ræða Renew, Repair og Recover en allar hafa þessar vörur mismunandi virkni.
31.ágú. 2017 - 10:15 Kynning

Brauð & co: Grundvallarforsenda fyrir góðum degi

Eitt heitasta fyrirtækið í bakarísbransanum í dag er Brauð & co. Frá því fyrsta bakaríið var opnað á Frakkastíg í miðbæ Reykjavíkur í fyrra, hafa tvö önnur Brauð & co bakarí risið. Fyrirtækið opnaði þar á meðal nýjan stað í Mathöllinni á Hlemmi á dögunum og hefur staðnum verið afar vel tekið.